درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
مدیرداخلی:
مریم رحمانی
ویراستار فارسی:
وحید تقی نژاد
تلفن:
021-66951593 ، داخلی: 118
021-66492129
دورنگار:
021-66492129
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ایران، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47
صندوق پستی:
1316-13145
سایت اختصاصی:
education.ihss.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
سردبیر
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
اعضای تحریریه
دکتر خدایار ابیلی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، برنامه ریزی آموزشی
Khada Yar Abili
Professor
University of Tehran
Specialist: Management
دکتر پروین احمدی
دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه درسی
Parvin Ahmadi
Associate Professor, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology,
University of Alzahra
Specialist: Education, Educational Administration and Planning, Curriculum
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
استاد تمام مطالعات تطبیقی درآموزش عالی
موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی- مدیریت و اقتصاد
Gholamreza Zakersalehi
Full Professor, comparative studies on higher education
موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
Specialist: Islamic Law - Management and Economics
دکتر سید رضا شاکری

رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Seyyed Reza Shakeri

Specialist: political science, Political Thought
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
محمدعلی گودرزی
استاد تمام گروه روان شناسی بالینی، علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: Clinical Psychology
Mohammad Ali Goodarzi
Full Professor, Department of Clinical Psychology, College of Education and Psychology
University of Shirazu
Specialist: Psychopathology
دکتر سید هادی مرجایی
استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Seyed Hadi Marjaei

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
ویراستار فارسی
وحید تقی نژاد
وحید تقی نژاد

مدیرداخلی
مریم رحمانی
مریم رحمانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴