درباره نشریه
ISSN:
2008-1448
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ)
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه پنبه پز
سردبیر:
طهمورث مهرابی
مدیرداخلی:
تهمینه رییس سادات
صفحه آرا:
اسفندیار محرابی
تلفن:
051-38806777
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علو م انسانی دکتر علی شریعتی، انجمن علمی تاریخ
صندوق پستی:
48974-91779
سایت اختصاصی:
sanad.um.ac.ir/index.php?option=com_mag&view=magpage&id=1307&pno=0&lang=fa
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر فاطمه پنبه پز
دکتر فاطمه پنبه پز

Fatemeh Panbe Paz

سردبیر
طهمورث مهرابی
دانشجوی دکتری
Tahmoures Mehrabi

اعضای تحریریه
عباس سرافرازی
دانشیار تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
Abbas Sarafrazi
Associate Professor, History
Ferdowsi University of Mashhad
مریم عزیزیان
مریم عزیزیان

دکتر نجم الدین گیلانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ محلی
Najmeddin Gilani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Local history
دکتر محمدتقی ایمان پور
استاد گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر پدرام جم
استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Pedram Jam
Assistant Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر سید جلال رجایی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
Seyyed Jalal Rajaee
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Safavid history
دکتر علی ناظمیان فرد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Ali Nazemian Fard
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: history of Islam
دکتر لیلا نجفیان رضوی
استادیار گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ تشیع و تاریخ نگاری در قرون نخستین
Leila Najafian Razavi
Assistant Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، v، معنویت پژوهشی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عرفان و تجربه عرفانی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy, Educational Psychology, Psychology of Mysticism & Mystical Experience, Science of Spirituality
مدیرداخلی
تهمینه رییس سادات
تهمینه رییس سادات

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۷