درباره نشریه
ISSN:
2008-1448
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (انجمن علمی تاریخ)
مدیر مسئول:
جلیل قصابی گزکوه
سردبیر:
علی باغ دار دل گشا
مدیرداخلی:
تهمینه رییس سادات
صفحه آرا:
اسفندیار محرابی
تلفن:
051-38806777
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علو م انسانی دکتر علی شریعتی، انجمن علمی تاریخ
صندوق پستی:
48974-91779
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/13
مدیر مسئول
جلیل قصابی گزکوه
جلیل قصابی گزکوه

سردبیر
علی باغ دار دل گشا
علی باغ دار دل گشا

اعضای تحریریه
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ ایران و اسلام
Seyyed Abol Ghasem Foroozani
Associate Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History of Iran and Islam
دکتر عباس سرافرازی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Abbas Sarafrazi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History of Iran Islamic period
دکتر محمدتقی ایمان پور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر پدرام جم
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Pedram Jam
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر سید جلال رجایی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
Seyyed Jalal Rajaee
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Safavid history
دکتر زهیر صیامیان
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
دکتر جواد عباسی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ - ایران دوره اسلامی
Javad Abbasi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History of Iran During Islamic Era
دکتر لیلا نجفیان رضوی

Leila Najafian Razavi

دکتر هادی وکیلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
ویراستارفارسی
نرگس صالح نژاد
نرگس صالح نژاد

مدیرداخلی
تهمینه رییس سادات
تهمینه رییس سادات

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۱