درباره نشریه
ISSN:
2008-1448
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (انجمن علمی گروه تاریخ)
مدیر مسئول:
سارا پور احمدی
سردبیر:
طهمورث مهرابی
مدیرداخلی:
تهمینه رییس سادات
ویراستار فارسی:
اعظم محمدی
ویراستار انگلیسی:
عبدالله نوروزی
صفحه آرا:
اسفندیار محرابی
تلفن:
051-38806777
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علو م انسانی دکتر علی شریعتی، انجمن علمی تاریخ
صندوق پستی:
48974-91779
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/14
مدیر مسئول
سارا پور احمدی
سارا پور احمدی

سردبیر
طهمورث مهرابی

Tahmoures Mehrabi

اعضای تحریریه
دکتر عباس سرافرازی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Abbas Sarafrazi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History of Iran Islamic period
مریم عزیزیان
مریم عزیزیان

دکتر نجم الدین گیلانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ محلی
Najmeddin Gilani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Local history
دکتر محمدتقی ایمان پور
استاد گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر پدرام جم
استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Pedram Jam
Assistant Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر سید جلال رجایی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
Seyyed Jalal Rajaee
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Safavid history
دکتر جواد عباسی
دانشیار تاریخ، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ - ایران دوره اسلامی
Javad Abbasi
Associate Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History of Iran During Islamic Era
دکتر علی ناظمیان فرد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Ali Nazemian Fard
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: history of Islam
دکتر لیلا نجفیان رضوی
استادیار گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ تشیع و تاریخ نگاری در قرون نخستین
Leila Najafian Razavi
Assistant Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
ویراستار فارسی
اعظم محمدی

Azam Mohammadi

ویراستار انگلیسی
عبدالله نوروزی
عبدالله نوروزی

Abdollah Nowroozi

مدیرداخلی
تهمینه رییس سادات
تهمینه رییس سادات

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۱