درباره نشریه
ISSN:
2383-1294
eISSN:
2383-1308
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر جان الله کریمی مطهر
سردبیر:
دکتر جان الله کریمی مطهر
جانشین سردبیر:
دکتر عباس خلجی
مدیر اجرایی:
لیلا جدیدی
تلفن:
021-88046891
021-88046892
دورنگار:
021-88046891
سایت اختصاصی:
criticalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/01
مدیر مسئول
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
سردبیر
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
جانشین سردبیر
دکتر عباس خلجی

Abbas Khalaji

اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
مدیر اجرایی
لیلا جدیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹۹