درباره نشریه
ISSN:
2383-1294
eISSN:
2383-1308
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
محمدحسن نیلی
سردبیر:
دکتر موسی نجفی
جانشین سردبیر:
محمدحسن نیلی
مدیر اجرایی:
لیلا جدیدی
ویراستار فارسی:
دکتر علی درخشان
تلفن:
021-88046891
021-88046892
دورنگار:
021-88046891
سایت اختصاصی:
criticalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 شرقی، کوچه اول، بن بست احداثی، پلاک 6، طبقه 3، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
محمدحسن نیلی

سردبیر
دکتر موسی نجفی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فرهنگ و تمدن اسلامی
Moosa Najafi
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Political Science, Culture and Islamic Civilization
جانشین سردبیر
محمدحسن نیلی

اعضای تحریریه
عبدالنبی الاشقر

موسی سامح ربابعه

دکتر کاووس روحی
دانشیار علوم انسانی علوم قرآن و حدیث
Tarbiatmodares University
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kavoos Roohi
Associate Professor, Hu
Tarbiatmodares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
شهریار شهیدی
استاد علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر ناهید مویدحکمت
ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nahid Moayed Hekmat
Department of Social Studies Research
Specialist: Sociology
عیسی متقی زاده

Esa Motaghizadeh

دکتر سید بیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
محمدرضا موحدی
دانشیار ادبیات فارسی
دانشگاه قم
Mohammad Reza Movahedi
Associate Professor, Persian Language and Literature
University of Qom
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر سید رسول موسوی حاجی

Seyed Rasool Mousavi Haji

دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، v، معنویت پژوهشی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عرفان و تجربه عرفانی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy, Educational Psychology, Psychology of Mysticism & Mystical Experience, Science of Spirituality
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر سید حسین میرجلیلی
استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد بین الملل
Seyed Hossein Mirjalili
Associate Professor Human Sciences and Humanities Research Institute
Specialist: Economic
ویراستار فارسی
دکتر علی درخشان
استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گلستان
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Derakhshan
Professor, Department of English Language and Literature
Golestan University
Specialist: Applied Linguistics
مدیر اجرایی
لیلا جدیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲۳