درباره نشریه
ISSN:
2538-4724
eISSN:
2538-4732
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شیربگی
سردبیر:
دکتر ناصر شیربگی
مدیر اجرایی:
دکتر زینب صادقی
تلفن:
087-33624005
سایت اختصاصی:
jsa.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 6617715175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/16
مدیر مسئول
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
سردبیر
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
هیات تحریریه
دکتر اصغر زمانی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Asghar Zamani
Specialist: Higher Education Management
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Nematollah Azizi
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor, Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor, Shahid Beheshti University
دکتر سعید فرحبخش
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Saeed Farhbakhsh
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر حیدر تورانی
دانشیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Heydar Toorani
Associate Professor, Curriculum Planning and Educational Innovation,
Specialist: educational management
دکتر رضا ساکی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Reza Saki
Farhangian University
Specialist: Education Management
دکتر محمد امجدزبردست
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Mohamad Amjad Zabardast
Assistant Professor,
Specialist: Higher Education Management
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
ویراستارفارسی
سیدجمال بارخدا
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
Seyyed Jamal Barkhoda
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences - Educational Management
مدیر اجرایی
دکتر زینب صادقی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Zaynab Sadeghi
Specialist: Education Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۹