درباره نشریه
ISSN:
2538-4724
eISSN:
2538-4732
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر ناصر شیربگی
سردبیر:
دکتر ناصر شیربگی
مدیر اجرایی:
دکتر زینب صادقی
مدیرداخلی:
سید جمال بارخدا
تلفن:
087-33624005
سایت اختصاصی:
jsa.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ، کدپستی: 6617715175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
مدیر مسئول
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
سردبیر
دکتر ناصر شیربگی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Naser Shirbagi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر محمد قهرمانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
mohammad ghahremani
associat proffessor
Shahid Beheshti University
دکتر سعید فرح بخش
دانشیار مدیریت آموزشی،علوم تربیتی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
Saeed Farahbakhsh
Associate Professor, Education
University of Lorestan
Specialist: Educational Sciences (Educational Management)
دکتر محمد امجدزبردست
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Mohamad Amjad Zabardast
Assistant Professor
Specialist: Higher Education Management
مدیر اجرایی
دکتر زینب صادقی

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Zaynab Sadeghi

Specialist: Education Management
مدیرداخلی
سید جمال بارخدا

دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
Seyyed Jamal Barkhoda

University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences - Educational Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۱