درباره نشریه
ISSN:
3462-2476
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گنبد کاووس
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل طهماسبی
سردبیر:
دکتر عباس بیابانی
مدیرداخلی:
دکتر ابوالحسن فتح آبادی
تلفن:
017-33264005
دورنگار:
017-33264005
سایت اختصاصی:
pec.gonbad.ac.ir
نشانی:
گنبدکاووس، خیابان شهید فلاحی، دانشگاه گنبد کاووس، دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس، ، کدپستی: 4971799151
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/02
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل طهماسبی
استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: مرتعداری
Abolfazl Tahmasebi
Assistant Professor Faculty of Agriculture and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Range
سردبیر
دکتر عباس بیابانی
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abbas Biabani
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Crop Physiology
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا احتشامی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Mohammad Reza Ehteshami
Assistant Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Seed Science and Technology, Crop Physiology
دکتر عباس بیابانی
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Abbas Biabani
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Crop Physiology
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
دکتر علی ستاریان
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: علوم جنگل (درخت شناسی)
Ali Sattarian
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Forest science (tree science)
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling
دکتر شعبان شتایی جویباری
مدیر گروه
Shaban Shataee Jouibary

دکتر احمد عبدل زاده
دانشیار گروه زیست شناسی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: زیست شناسی
Ahmad Abdoulzadeh
Associate Professor Dept. of Biology
Golestan University
Specialist: Biology
دکتر مجید محمد اسماعیلی
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: اکولوژی مرتع
Majid Mohammad Esmaeeli
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Rangeland Ecology
ویراستارفارسی
دکتر مراد اسماعیلی
دکتر مراد اسماعیلی

ویراستار انگلیسی
دکتر علی ستاریان
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: علوم جنگل (درخت شناسی)
Ali Sattarian
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Forest science (tree science)
مدیرداخلی
دکتر ابوالحسن فتح آبادی
استادیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: آبخیزداری
Abolhasan Fathabadi
Assistant Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Watershed Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲