درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
آذر ماه 1377
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمود محمدطاهری
سردبیر:
مهندس آیدین ختلان
مدیرداخلی:
مهندس محمد بیک
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس علی گلریز
مسئول اشتراک:
دکتر مریم تنها
تلفن:
021-88631020
دورنگار:
021-88631020
سایت اختصاصی:
www.refna.com
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی ، تقاطع جلال آل احمد ، دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی معدن دفتر نشر فن مهندسی معدن
صندوق پستی:
633-14395
اشتراک:
دورنگار:
021-88631020
تاریخ به‌روزآوری: 1389/12/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۰