درباره نشریه
eISSN:
2538-2233
دوره انتشار:
فصلنامه
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی طاهری
سردبیر:
دکتر مرتضی طاهری
سردبیر:
دکتر خدیجه ایران دوست
تلفن:
028-33224599
دورنگار:
028-33224599
سایت اختصاصی:
www.intjssh.com
نشانی:
قزوین، مرکز تحقیقاتی بیتا، ، کدپستی: 3414896818
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/01
مدیر مسئول
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم ورزشی
Morteza Taheri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Sport Science
سردبیر
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم ورزشی
Morteza Taheri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Sport Science
دکتر خدیجه ایران دوست
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Khadijeh Irandoust
Associate Professor
Imam Khomeini International University
اعضای تحریریه
Hamdi Chtourou
Hamdi Chtourou

Juan M Cortell Tormo
Associate Professor
Hassane Zouhal

Gabriel Rodrigues Neto
Gabriel Rodrigues Neto

Specialist: Physical Education
دکتر هومان مومنت
دکتر هومان مومنت

Helmi BEN SAAD
Helmi BEN SAAD
Professor
Specialist: Physiology
Mario Baic
Mario Baic
Professor
دکتر نوشین نقوی
دکتر نوشین نقوی

Nooshin Naghavi

Specialist: Medicine and Environmental Physiology for Exercise Graduate
دکتر پروین بابایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Parvin Babaei
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Ratko Pavlovic
Ratko Pavlovic

Wassim Moalla
Wassim Moalla

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۸