درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا منجذب
سردبیر:
دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
تلفن:
021-88943703
سایت اختصاصی:
jde.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان رودسر، دانشگاه خوارزمی، طبقه سوم، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1593656311
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/21
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا منجذب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohammad Reza Monjazeb
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
سردبیر
دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi
Faculty of Management and Accounting
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
اعضای تحریریه
دکتر سید امیررضا ابطحی
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت تولید و عملیات
Amir Reza Abtahi
Professor, Operations Management and Information Technology
Kharazmi University
Specialist: Production and Operations Management
دکتر ناصر حمیدی
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Naser Hamidi
Professor, Management
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
Specialist: Operation research
دکتر حسن رنگریز
دانشیار مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
Hassan Rangriz
Associate Professor, Human Resource Management Department, Faculty of Management
Kharazmi University
Specialist: Human Resource Management and MBA
دکتر مصطفی زندیه
استاد مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
Mostafa Zandieh
Professor, Industrial Management and Information Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management, Industrial Engineering
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
علی سوری
دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ali Souri
Associate Professor, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵