درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه مدیریت عصر پیشرفت
مدیر مسئول:
ناصر فخاری
سردبیر:
مهدی باغبان
مدیر اجرایی:
محمد گلمکانی
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه دهم، ساختمان امیر، طبقه 8، واحد 801
تلفن:
021-88225134
سایت اختصاصی:
www.jpishraft.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/09
مدیر مسئول
ناصر فخاری
ناصر فخاری

سردبیر
مهدی باغبان
مدیر عامل
Mehdi Baghban

اعضای تحریریه
دکتر لطف الله فروزنده دهکردی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت
Lotfollah Forouzandeh Deh Kordi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Management
علی اکبر امین بیدختی
استاد مدیریت آموزشی
دانشگاه سمنان
Aliakbar Aminbeidokhti
Professor, educational administration
Semnan University
هادی همتیان
هادی همتیان

دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
رمضان شعبانی سارویی
رمضان شعبانی سارویی

دکتر داریوش غلام زاده
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Daryoush Gholamzadeh
Assistant Professor Faculty of Management
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
محمد گلمکانی
محمد گلمکانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳