درباره نشریه
ISSN:
2322-4924
eISSN:
2383-403X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه دامغان
مدیر مسئول:
دکتر مطهره محمدپور
سردبیر:
دکتر سهراب راهوار
ویراستار فارسی:
سائده فوادیان
ویراستار انگلیسی:
سمیه پیری
ویراستار انگلیسی:
مرضیه پیروی
کارشناس:
فهیمه رهبری
با همکاری:
انجمن نجوم ایران
تلفن:
023-35220236
سایت اختصاصی:
ijaa.du.ac.ir
نشانی:
دامغان، دانشگاه دامغان، ، کدپستی: 3671641167
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/22
مدیر مسئول
دکتر مطهره محمدپور

سردبیر
دکتر سهراب راهوار
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Sohrab Rahvar
Faculty of Physics
Sharif University of Technology
اعضای تحریریه
Martin Dominik

دکتر حسین صفری

Hossein Safari

محمد نوری

Mohammad Nouri-Zonoz

حسین حقی
حسین حقی

Areg Mickaelian

Bayram Tekin

Alaa I. Ibrahim

دکتر آرمان شفیع لو

Shant Baghram

دکتر فاطمه طباطبایی

Fatemeh Tabatabaei

دکتر غزال گشنیزجانی

Ghazal Geshnizjani

ویراستار فارسی
سائده فوادیان

ویراستار انگلیسی
سمیه پیری
سمیه پیری

مرضیه پیروی
مرضیه پیروی

کارشناس
فهیمه رهبری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶