درباره نشریه
ISSN:
2322-4924
eISSN:
2383-403X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن نجوم ایران
مدیر مسئول:
دکتر یوسف ثبوتی
سردبیر:
دکتر سعدالله نصیری قیداری
مدیر اجرایی:
دکتر شهرام عباسی
با همکاری:
دانشگاه دامغان
تلفن:
023-35220236
سایت اختصاصی:
ijaa.du.ac.ir
نشانی:
دامغان، دانشگاه دامغان، ، کدپستی: 3671641167
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/02
مدیر مسئول
یوسف ثبوتی
استاد موسسه مطالعات پیشرفته علوم پایه
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Yousef Sobouti
Professor, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
سردبیر
دکتر سعدالله نصیری قیداری
سعدالله نصیری قیداری
استاد
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Sadollah Nasiri Gheydari
Professor,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
هیات تحریریه
جلال صمیمی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Jalal Samimi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Astronomy and Astrophysics
علی عجب شیری زاده
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک، فیزیک نجومی
Ali Ajab Shiri Zadeh
Professor, University of Tabriz
Specialist: Astronomy and Astrophysics, Astrophysics
جمشید قنبری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Jamshid Ghanbari
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Astronomy and Astrophysics
حبیب قرارخسروشاهی
استادیار موسسه تحقیقات علوم بنیادی
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Habib Gharar Khosro Shahi
Assistant Professor, Institute for Research in Fundamental Sciences,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
Serge koutchmy
استاد
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Serge koutchmy
Professor,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
بهرام مباشر
استاد
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Bahram Mobasher
Professor,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
دکتر سعدالله نصیری قیداری
سعدالله نصیری قیداری
استاد
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Sadollah Nasiri Gheydari
Professor,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
دکتر نعمت الله ریاضی
نعمت الله ریاضی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Nematollah Riazi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Astronomy and Astrophysics
یوسف ثبوتی
استاد موسسه مطالعات پیشرفته علوم پایه
رشته تخصصی: ستاره شناسی و استروفی فیزیک
Yousef Sobouti
Professor, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences,
Specialist: Astronomy and Astrophysics
ویراستار انگلیسی
سمیه پیری
سمیه پیری
مرضیه پیروی
مرضیه پیروی
مدیر اجرایی
شهرام عباسی
گروه فیزیک دانشگاه دامغان
Shahram Abbassi
Department of Physics, University of Damghan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۶