درباره نشریه
ISSN:
2476-6046
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید ساریخانی
سردبیر:
دکتر سیدرسول موسوی حاجی
مدیرداخلی:
دکتر محمود حیدریان
تلفن:
038-32321669 ، داخلی: 2285
دورنگار:
038-32324401-7 ، داخلی: 2285
سایت اختصاصی:
journal.sku.ac.ir/iaej
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداره انتشارات و مجلات، مجله جستارهای باستان شناسی پیش از اسلام، ، کدپستی: 8818634141
صندوق پستی:
115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20
مدیر مسئول
دکتر مجید ساریخانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: باستان شناسی
Majid Sarikhani
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University
Specialist: Archeology
سردبیر
دکتر سیدرسول موسوی حاجی
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی
Seyed Rasoul Mousavihaji
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Islamic Archaeology
هیات تحریریه
دکتر محمدمهدی توسلی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Mehdi Tavasoli
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archeology
دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Seyed Mehdi Mousavi koohpar
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Archaeology
دکتر جواد نیستانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Neyestani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Archeology
دکتر محمود حیدریان
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mahmoud Heydarian
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University
Specialist: Archeology
دکتر حسن فاضلی نشلی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
Hasan Fazeli Nashli
Professor, University of Tehran
دکتر محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor, Archaeological Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
دکتر سیدرسول موسوی حاجی
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی
Seyed Rasoul Mousavihaji
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر رضا مهرآفرین
دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Mehr Afarin
Associate Professor, University of Mazandaran
Specialist: Archeology
دکتر کاظم ملازاده
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kazem Molla Zadeh
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
دکتر علیرضا خسروزاده
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: باستان شناسی
Ali Reza Khosrowzadeh
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University
Specialist: Archeology
دکتر مجید ساریخانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: باستان شناسی
Majid Sarikhani
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University
Specialist: Archeology
ویراستارفارسی
سعید کیانپور قهفرخی
سعید کیانپور قهفرخی
ویراستار انگلیسی
دکتر محمود هاشمیان
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mahmood Hashemian
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Applied Linguistics, Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
مدیرداخلی
دکتر محمود حیدریان
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mahmoud Heydarian
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University
Specialist: Archeology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱