درباره نشریه
ISSN:
2008-3815
eISSN:
2008-3823
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
دکتر عباس احمدی
سردبیر:
دکتر علی محمودی
مدیرداخلی:
دکتر بیتا محتاط
ویراستار فنی:
دکتر بیتا محتاط
تلفن:
026-34403573
سایت اختصاصی:
jacr.kiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
دکتر عباس احمدی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی کاربردی
Abbas Ahmadi
Professor Karaj branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied chemistry
سردبیر
دکتر علی محمودی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Ali Mahmoodi
Professor Karaj branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر الهام کشمیری زاده
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Elham Keshmiri Zade
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر رضا غیاثی
استاد شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
Reza Ghiasi
Professor, Chemsitry
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر محسن خلیلی
دکتر محسن خلیلی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Khalili
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر خداداد نظری
دانشیارپژوهشکده صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Khodadad Nazari
Associate Professor of Petroleum Industry Research
Specialist: Physical chemistry
دکتر محمود شریفی مقدم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mahmoud Sharifimoghaddam
Professor
Kharazmi University
Specialist: Organic chemistry
دکتر محسن دانش طلب
استاد
رشته تخصصی: شیمی دارویی و داروسازی
Mohsen Daneshtalab
Professor
Specialist: Medicinal Chemistry and Pharmacognosy
Masayuki Sato

Specialist: Pharmaceutical Science
R.K. Agarwall
R.K. Agarwall
Professor
Specialist: Organic chemistry
Surendra Prasad
Professor
Specialist: Biological and Chemical Sciences, Thechnology and Environment
ویراستار فنی
دکتر بیتا محتاط
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Bita Mohtat
Associate Professor Karaj branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic chemistry
مدیرداخلی
دکتر بیتا محتاط
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Bita Mohtat
Associate Professor Karaj branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۱