درباره نشریه
ISSN:
2008-3815
eISSN:
2008-3823
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مدیر مسئول:
دکتر عباس احمدی
سردبیر:
دکتر علی محمودی
مدیرداخلی:
بیتا محتاط
تلفن:
026-34403573
سایت اختصاصی:
jacr.kiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/20
مدیر مسئول
دکتر عباس احمدی
عباس احمدی
سردبیر
دکتر علی محمودی
علی محمودی
هیات تحریریه
دکتر سعید دهقان پور
سعید دهقان پور
دکتر خداداد نظری
خداداد نظری
دکتر لیدا فتوحی
لیدا فتوحی
دکتر محمود شریف مقدم
محمود شریف مقدم
دکتر نادر زبرجد
نادر زبرجد
دکتر محسن دانش طلب
محسن دانش طلب
دکتر ماسایوکی ساتو
ماسایوکی ساتو
دکتر  اگروال
اگروال
دکتر سورندا پراسد
سورندا پراسد
مدیرداخلی
بیتا محتاط
بیتا محتاط