درباره نشریه
ISSN:
0476-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این مجله از شماره 44 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول:
دکتر نادر قدیمی
سردبیر:
دکتر مرتضی براری
تاریخ به‌روزآوری: 1390/10/11
مدیر مسئول
دکتر نادر قدیمی
دکتر نادر قدیمی

سردبیر
دکتر مرتضی براری
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Morteza Barari
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۰