درباره نشریه
ISSN:
0476-1735
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این مجله از شماره 44 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول:
دکتر نادر قدیمی
سردبیر:
دکتر مرتضی براری
تلفن:
021-22932891
دورنگار:
021-22932891
سایت اختصاصی:
www.mut.ac.ir
نشانی:
تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صندوق پستی:
6835-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۰