درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1374
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی جعفریان
سردبیر:
دکتر رسول ربانی
تلفن:
031-37932177
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1387/02/22
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی جعفریان
محمدعلی جعفریان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
MOhammad Ali Jafarian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
سردبیر
دکتر رسول ربانی
رسول ربانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰