درباره نشریه
ISSN:
1680-7154
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم باغبانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی خوشخوی
سردبیر:
دکتر سعید عشقی
مدیر اجرایی:
مهندس زهرا عفیفی پور
مدیرداخلی:
دکتر علی پورخالویی
کارشناس:
مهندس زهرا عفیفی پور
تلفن:
031-33913347
دورنگار:
031-33913347
سایت اختصاصی:
journal-irshs.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله علوم و فنون باغبانی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/05
مدیر مسئول
دکتر مرتضی خوشخوی
استاد تمام بخش علوم باغبانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: کشت بافت گیاهان زینتی و دارویی
Morteza Khosh Khui
Full Professor, Department of Horticultural Science
University of Shirazu
Specialist: Tissue culture of ornamental and medicinal plants
سردبیر
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی دلشاد
دانشیار گروه علوم مهندسی باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها/ تولید گلخانه ای/ سیستم هایدروپونیک، علوم باغبانی
Mojtaba Delshad
Associate Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر مجید راحمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Majid Rahemi
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
دکتر رضا فتوحی قزوینی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Reza Fotouhi Ghazvini
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Gardening, Pomologist
دکتر منصور غلامی
استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mansour Gholami
Professor, Horticultural Sciences
Bu-Ali Sina University
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
دکتر نورالله معلمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میوه کاری، علوم باغبانی
Noorolah Moallemi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Pomology, Horticultural Sciences
مدیر اجرایی
مهندس زهرا عفیفی پور
مهندس زهرا عفیفی پور

دانشگاه شیراز
Zahra Afifipour

University of Shirazu
مدیرداخلی
دکتر علی پورخالویی
استادیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Ali Pourkhalouee
Assistant Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences
کارشناس
مهندس زهرا عفیفی پور
مهندس زهرا عفیفی پور

دانشگاه شیراز
Zahra Afifipour

University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۴