درباره نشریه
ISSN:
1735-3262
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1380
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رشاد
سردبیر:
دکتر سید عباس موسویان
مدیرداخلی:
دکتر حسین غفورزاده ارانی
مسئول اشتراک:
مهناز غنی پور
تلفن:
025-37602995
021-88734863
021-88734864
دورنگار:
025-37602997
021-88764792
سایت اختصاصی:
eghtesad.iict.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار 15 خرداد، کوچه شهید میثمی
قم، خیابان شهید بهشتی، احمد قصیر (بخارست) ،خیابان پژوهشگاه، پلاک 2، تلفن: 4-88734863
صندوق پستی:
179-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/18

این نشریه سعی دارد تا در باب اقتصاد به معنی عام آن و نسبتش با دین اسلام در مرحله اول به نظریه پردازی و تعیین ساختار بپردازد و در مرحله دوم به نقد و بررسی دیدگاه های اقتصادی و طرح مباحث تطبیقی توجه نماید. همچنین نیز به مباحث بنیادی، راهبردی، کاربردی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی ایران می پردازد.

مدیر مسئول
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
سردبیر
دکتر سید عباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Seyyed Abbas Mousavian
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Economic jurisprudence
اعضای تحریریه
دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
سعید فراهانی فرد

Saeed Farahanifard

حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر سید عباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Seyyed Abbas Mousavian
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai

Specialist: Economics, Economics of Development
حجت الاسلام سید حسین میرمعزی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اقتصاد اسلامی، - نظام اقتصادی اسلام، مذهب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی
Sayyed Hosain Mirmoezi
Associate Professor Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Philosophy of Islamic Economics , Islamic Economic System, Islamic Economic Religion, Islamic Economics
دکتر احمدعلی یوسفی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Ahmad Ali Yousefi
Associate Professor, Institute for Islamic Culture and Thought
حجت الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Ali Asghar Hadavinia
Associate Professor, Institute for Islamic Culture and Thought
ویراستار انگلیسی
سید امیر موسویان
سید امیر موسویان

مجید کریمی ریزی
مجید کریمی ریزی

مدیرداخلی
دکتر حسین غفورزاده ارانی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Hosein Ghafourzadeh Arani

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۸