درباره نشریه
ISSN:
1477-1561
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1367
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
وزارت نیرو
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد طباطبایی
سردبیر:
دکتر علی محمد رنجبر
مدیر اجرایی:
مهندس امیرفرشاد فتحی
تلفن:
021-88590139
دورنگار:
021-88590139
سایت اختصاصی:
www.nri.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس، انتهای شهید دامان، ابتدای خیابان گل افشان شمالی، پژوهشگاه نیرو، دفتر انتشارات
صندوق پستی:
517-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۰