درباره نشریه
ISSN:
2008-6431
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه باقرالعلوم
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
مدیر اجرایی:
دکتر نصرالله حسین زاده
مسئول اشتراک:
محمدمهدی شریعتی
تلفن:
025-32136635
سایت اختصاصی:
hiq.bou.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
787-37185
اشتراک:
تلفن:
025-32136635
دورنگار:
025-32136635
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
سردبیر
حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر قاسم خانجانی
استادیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Ghasem Khanjani
Assistant Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: history of Islam
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alem Zadeh
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر حسین عبدالمحمدی
دانشیار گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Hosein Abdolmohammadi
Associate Professor History Group
Al-Mustafa International University
Specialist: History of Islam
رمضان محمدی
استادیار
رشته تخصصی: تاریخ
Ramezan Mohammadi
Assistant Professor
Specialist: History
دکتر محمدرضا هدایت پناه
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Hedayatpanah
Associate Professor
Specialist: history
دکتر محمدهادی یوسفی غروی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Hadi Yousofi Qaravi
Professor
Specialist: history of Islam
ویراستارفارسی
فاطمه سرخیل
فاطمه سرخیل

مدیر اجرایی
دکتر نصرالله حسین زاده
دکتر نصرالله حسین زاده

رشته تخصصی: فقه و اصول حوزه
Nasrollah Hosseinzadeh

Specialist: Jurisprudence and Principles of the Field
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۴