درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مدیر مسئول:
سید محمدعلی سبحانی
سردبیر:
امین مقومی
مدیر اجرایی:
محمد شکراللهی
روابط عمومی:
مهدی بخشی سورکی
تلفن:
025-32919286
025-32919285
025-32919284
دورنگار:
025-32919286
025-32919285
025-32919284
سایت اختصاصی:
www.nezamqom.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، نبش کوچه 20، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
قم، (داخلی 101) 6-32919284
صندوق پستی:
4431-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/01/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۰