درباره نشریه
ISSN:
1735-739x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید عبدالعلی قوام
سردبیر:
دکتر منصور میراحمدی
مدیرداخلی:
رضا خراسانی
تلفن:
021-22431721
سایت اختصاصی:
piaj.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، طبقۀ اول، انتهای راهروی شرقی، اتاق 132شرقی، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
اعضای تحریریه
دکتر قاسم افتخاری
دانشیار
دانشگاه تهران
Ghasem Eftekhari
Associate Professor
University of Tehran
دکتر حسین پوراحمدی میبدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hosein Poorahmadi Meybodi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر محمدرضا تاجیک
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Reza Tajik
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor International Relations Group
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر محمود سریع القلم
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmood Sariolghalam
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر حسین سلیمی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر جهانگیر معینی علمداری
دانشیار
دانشگاه تهران
Jahan Gir Moeini Alam Dari
Associate Professor
University of Tehran
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
مدیرداخلی
رضا خراسانی

Reza Khorasanie

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۲