درباره نشریه
ISSN:
2423-6098
eISSN:
2423-6101
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون نوین)
مدیر مسئول:
دکتر سید حمیدرضا صادقی
سردبیر:
دکتر سید جواد ساداتی نژاد
مدیرداخلی:
محمدحسین جهانگیر
سایت اختصاصی:
ije.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای امیرآباد شمالی، بعد از پل حکیم، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/14
مدیر مسئول
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد تمام مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Full Professor, Watershed Management Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
سردبیر
دکتر سید جواد ساداتی نژاد
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوهیدرولوژی
Seyyedjavad Sadatinejad
Associate Professor Faculty of Modern Science and Technology
University of Tehran
Specialist: Ecohydrology
اعضای تحریریه
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
محمدحسین جهانگیر

دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor, Water Science and Engineering Department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
دکتر علی اصغر آل شیخ
استاد سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سیستمهای اطلاعات مکانی، رایانش کلان داده، زیرساخت اطلاعات مکانی، مدل سازی هوشمند
Ali Asghar Alesheikh
Professor, GIS Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: GIS، Artificial Intelligence
دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر یوسف حسن زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
Yousef Hasan Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Ph.D.Water and Hydraulic Structural Engineering
دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر علی محمد آخوندعلی
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Ali Mohammad Akhond Ali
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Hydrology and Water Resources
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
Morteza Yousefzadi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Biology - Plant Physiology
دکتر حسین یوسفی
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انرژی و محیط زیست
Hossein Yousefi
Associate Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Energy and Environment
دکتر یونس نوراللهی
دانشیار مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی منابع انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ، مدلسازی انرژی ، تحلیل سیستمهای انرژی
Younes Noorollahi
Associate Professor, Renewable Energy
University of Tehran
Specialist: Energy Resources Engineering
کوروش بهزادیان

دکتر علیرضا مقدم نیا
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری (منابع آب)
Ali Reza Moghaddamnia
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arid and Mountainous Regions Reclamation
دکتر محمدتقی دستورانی
استاد تمام دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Taghi Dastorani
Full Professor, Faculty of Natural Resources and Environment
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر امیر سعدالدین
دانشیار
رشته تخصصی: آبخیزداری
Amir Sadodin
Associate Professor
Specialist: Watershed Management
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
عبدالرسول تلوری
دانشیار عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
Abdolrasoul Telvari
Associate Professor, Civil Engineering
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
دکتر مجتبی اردستانی
دانشیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mojtaba Ardestani
Associate Professor environment College
University of Tehran
Specialist: environmental engineering
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی
استاد تمام مهندسی اب و فاضلاب دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تصفیه اب و فاضلاب، تصفیه شیرابه، الودگی هوا
Gholam Reza Nabi Bidhendi
Full Professor, faculty of environment
University of Tehran
Specialist: water and wastewater treatment, leachate, air pollution
دکتر رامین رحمانی
دانشیار دانشکده جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی جنگل
Ramin Rahmanii
Associate Professor Faculty of Forestry
Gorgan University
Specialist: Forest Ecology
دکتر افشین هنربخش

دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه و منابع آب
Afshin Honarbakhsh

Shahrekord University
Specialist: River Engineering and Water Resources
مدیرداخلی
محمدحسین جهانگیر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۴