درباره نشریه
ISSN:
1735-5400
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر وحید تقی خانی
سردبیر:
دکتر سیدجلال الدین شایگان
مدیر اجرایی:
لیلا صدفی نژاد
مدیر اجرایی:
مهندس مریم میرعارفین
تلفن:
021-66082637
دورنگار:
021-66082637
سایت اختصاصی:
www.ijche.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، ساختمان ماد، پلاک 13 (بلوک 3) ، واحد 11، ، کدپستی: 1458813384
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05

مجله مهندسی شیمی ایران به منظور گسترش و ارتقای علم مهندسی شیمی و همچنین رشد و توسعه تحقیقات علمی کاربردی در بین استادان، متخصصان و پژوهشگران و دانشجویان دوره های عالی مهندسی شیمی در ایران و همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و طرح مسائل و مشکلات صنعت به وجود آمده است.

مدیر مسئول
دکتر وحید تقی خانی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Vahid Taghi khani
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
ویراستارفارسی
بهرام معلمی
بهرام معلمی
Bahram Moallemi
سردبیر
دکتر سیدجلال الدین شایگان
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
هیات تحریریه
دکتر احد قائمی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
Ahad Ghaemi
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر سیدفواد آقامیری
استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Foad Aghamiri
Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Isfahan
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدرضا احسانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر محمد ایازی
دکتر محمد ایازی
مربی پژوهشگاه صنعت نفت
Mohammad Ayazi
Instructor of Oil Industry Research Institute,
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy,
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
دکتر وحید تقی خانی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Vahid Taghi khani
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor, Research Institute of Petroleum Industry,
Specialist: مهندسي شيمي
دکتر جعفر جوانمردی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Javan Mardi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Chemical Engineering
دکتر پریسا خدیو پارسی
دکتر پریسا خدیو پارسی
استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
Parisa Khadiv Parsi
Assistant Professor, Technical College, University of Tehran
دکتر محمدعلی دهنوی
Mohammad Ali Dehnavi
دکتر سیدجلال الدین شایگان
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر حسین قنادزاده گیلانی
استاد دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Hosein Ghanad Zadeh Gilani
Professor, Technical College, University of Guilan
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدنادر لطف اللهی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Nader Lotfollahi
Professor, Semnan University
Specialist: chemical engineering
دکتر سیدسیاوش مدائنی
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی غشاء، مهندسی شیمی، جداسازی
Seyed Siavash Madaeni
Professor, Razi University
Specialist: Membrane Science and Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر جعفر صادق مقدس
استاد دانشگاه صنعتی سهند
Jafar Sadegh Moghaddas
Professor, Sahand University of Technology
دکتر کامیار موقرنژاد
استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Kam Yar Movaghar Nejad
Professor, Babol Noshirvani University of Technology
دکتر سیدمحمود موسوی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyed Mahmoud Mousavi
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: chemical engineering
مدیر اجرایی
لیلا صدفی نژاد
Leyla Sadafi Nejad
Iranian Association of Chemical Engineers,
مهندس مریم میرعارفین
مهندس مریم میرعارفین
Maryam Mir Arefin
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹۸