درباره نشریه
ISSN:
2251-9378
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمدباقر فرزانه
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
مدیر اجرایی:
محمدامین انسان
تلفن:
051-32230772
دورنگار:
051-32230772
سایت اختصاصی:
qd.razavi.ac.ir
journals.razavi.ac.ir
صندوق پستی:
461-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/04

نشریه دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 90 به چهار مجله به نام های مجله آموزه های قرآنی، نشریه آموزه های فقه مدنی ، نشریه آموزه های حقوق کیفری و نشریه آموزه های فلسفه اسلامی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
حجت الاسلام محمدباقر فرزانه
حجت الاسلام محمدباقر فرزانه
سردبیر
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
هیات تحریریه
دکتر جواد ایروانی
دکتر جواد ایروانی
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
حجت الاسلام دکتر حسن خرقانی
دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor, Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
هادی بزدی ثانی
هادی بزدی ثانی
محمدامین انسان
Mohammad Amin Ensan
مدیر اجرایی
محمدامین انسان
Mohammad Amin Ensan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۰