درباره نشریه
ISSN:
2251-9378
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
دکتر علی خیاط
سردبیر:
دکتر سید محمدباقر حجتی
جانشین سردبیر:
دکتر حسن خرقانی
ویراستار فارسی:
هادی بزدی ثانی
ویراستار فارسی:
محمدامین انسان
کارشناس:
محمدرضا شیخ حافظ
تلفن:
051-32230772
دورنگار:
051-32230772
سایت اختصاصی:
qd.razavi.ac.ir
journals.razavi.ac.ir
صندوق پستی:
461-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/08
مدیر مسئول
دکتر علی خیاط
استادیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Ali Khayyat
Assistant Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
جانشین سردبیر
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر سید علی دلبری
دانشیار علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Seyyed Ali Delbari
Associate Professor, Quranic sciences and hadith
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر سید محمود طیب حسینی

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Mahmoud Tayyeb Hoseini

Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جواد ایروانی
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Javad Iravani
Associate Professor Department of Quranic Sciences and Hadith
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر مرتضی ایروانی نجفی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب، علوم قرآن و حدیث
Morteza Iravani Najafi
Associate Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Arabic literature, Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
هادی بزدی ثانی
هادی بزدی ثانی

محمدامین انسان
دانش آموخته ارشد دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mohammad Amin Ensan
MSc Graduated, quran
University of Quran and Hadith
کارشناس
محمدرضا شیخ حافظ
محمدرضا شیخ حافظ

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۸