درباره نشریه
ISSN:
1563-4728
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مدیر مسئول:
دکتر علی دل پیشه
سردبیر:
دکتر افرا خسروی
مدیر اجرایی:
دکتر غلام بساطی
تلفن:
084-32227147
دورنگار:
084-32227147
سایت اختصاصی:
sjimu.medilam.ac.ir
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت امور پژوهشی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/07
مدیر مسئول
دکتر علی دل پیشه
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
سردبیر
دکتر افرا خسروی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Afra Khosravi
Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
هیات تحریریه
دکتر نورخدا صادقی فرد
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Noor Khoda Sadeghifard
Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر افشین ملکی
استاد
Afshin Maleki
Professor,
دکتر مختار مختاری
استاد واحد کازرون دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Mokhtar Mokhtari
Professor, Kazerun unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
دکتر مرجانه معین درباری فولادی
Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA,
Specialist: Nursing
دکتر ایرج پاکزاد
استادتمام دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: باکتری شناس
Iraj Pak Zad
full Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriologist
دکتر سالار بختیاری
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Salar Bakhtiari
Assistant Professor,
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر خیرالله اسداللهی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kheyrollah Asadollahi
Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حشمت الله نورمرادی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Heshmatollah Nourmoradi
Assistant Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمد آخوندی
دکتر محمد آخوندی
دکتر زهرا منتظری
دکتر جهانگیر عبدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: انگل شناسی
Jahangir Abdi
Associate Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مهدیه نجات
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
دکتر اسفندیار محمدی
دانشیار دانشگاه ایلام و رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی
Esfandyar Mohamadi
دکتر عنایت نیکوپور
دکتر سبحان غفوریان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Sobhan Ghafourian
Associate Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر اسد میرزایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: انگل شناسی
Asad Mirzaee
Associate Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر فرید عزیزی جلیلیان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farid Azizi Jalilian
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر زینب غضنفری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Zainab Ghazanfari
Associate Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر جمیل صادقی فر
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دکتر محمدرضا کفاشیان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
mohammad reza kaffashian
Associate Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر آرمان آزادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Arman Azadi
Associate Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مریم محمدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
دکتر راضیه امینی
دکتر راضیه امینی
فاطمه کشاورزی
فاطمه کشاورزی
دکتر فاطمه غفاری
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Ghaffari
Assistant Professor,
Specialist: Nursing
دکتر اشرف دیرکوند
دکتر اشرف دیرکوند
دکتر مرتضی شمسی
دکتر مرتضی شمسی
ویراستارفارسی
خدیجه مکرمی
خدیجه مکرمی
ویراستار انگلیسی
دکتر کرم الله پالیزبان
دکتر کرم الله پالیزبان
مدیر اجرایی
دکتر غلام بساطی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: بیوشیمی
Gholam Basati
Assistant Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵۴