درباره نشریه
ISSN:
1563-4728
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مدیر مسئول:
دکتر کریم همتی
سردبیر:
دکتر مصیب مظفری
مدیر اجرایی:
دکتر غلام بساطی
ویراستار فارسی:
خدیجه مکرمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر کرم الله پالیزبان
تلفن:
084-32227147
دورنگار:
084-32227147
سایت اختصاصی:
sjimu.medilam.ac.ir
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت امور پژوهشی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/16
مدیر مسئول
دکتر کریم همتی
دکتر کریم همتی

سردبیر
دکتر مصیب مظفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Mosayb Mosayb

Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر کوروش سایه میری
استاد آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: متاستاتیک، متاآنالیز، آمار زیستی
Kourosh Sayehmiri
Professor, Biostatistics
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistic, Meta-analysis
بهرنگ کاظم نژاد
بهرنگ کاظم نژاد

Behrang Kazeminezhad

عنایت انوری
عنایت انوری

دکتر معصومه شوهانی
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Masoumeh Shohani
Associate Professor, nursing
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر یوسف ویسانی
دکتر یوسف ویسانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Yousef Veisani
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
Zamberi Sekawi
Zamberi Sekawi
University Putra Malaysia, Selangor, Malaysia
Specialist: Medical Microbiology
Norhaizan Mohd Esa
Norhaizan Mohd Esa

Normala Ibrahim
Normala Ibrahim
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine and Health Sciences, University Putra Malaysia, Malaysia
Specialist: Community Health
Rajesh Ramasamy
Rajesh Ramasamy
Department of Pathology Faculty of Medicine and Health Sciences University Putra Malaysia,Malaysia
Specialist: Immunology
دکتر نورخدا صادقی فرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Noor Khoda Sadeghifard
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر افشین ملکی
استاد
Afshin Maleki
Professor
دکتر مختار مختاری
استاد واحد کازرون
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Mokhtar Mokhtari
Professor Kazerun unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
دکتر مرجانه معین درباری فولادی

Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA
Specialist: Nursing
دکتر سالار بختیاری
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Salar Bakhtiari
Assistant Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر خیرالله اسداللهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kheyrollah Asadollahi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد آخوندی
دکتر محمد آخوندی

دکتر زهرا منتظری

دکتر مهدیه نجات

رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
دکتر عنایت نیکوپور

دکتر زینب غضنفری
دانشیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Zainab Ghazanfari
Associate Professor, Health Education, School of Health
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر مریم محمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
دکتر فاطمه غفاری
استادیار دانشکده پرستاری رامسر
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Ghaffari
Assistant Professor
Specialist: Nursing
دکتر اشرف دیرکوند
دکتر اشرف دیرکوند

ویراستار فارسی
خدیجه مکرمی
خدیجه مکرمی

ویراستار انگلیسی
دکتر کرم الله پالیزبان
دکتر کرم الله پالیزبان

مدیر اجرایی
دکتر غلام بساطی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: بیوشیمی
Gholam Basati
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹۸