درباره نشریه
ISSN:
2008-7187
eISSN:
2383-2479
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
13/7/1370
وضعیت انتشار:
این مجله تا سال 87 با نام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین فاطمی
سردبیر:
دکتر محمد تقوی
تلفن:
051-38806725
دورنگار:
051-38806725
سایت اختصاصی:
jls.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ، کدپستی: 9177948883
صندوق پستی:
9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/12

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1388 به جستار های ادبی تغییر نام پیدا کرده است و به مجلات تخصصی زبان و ادبیات عربی و مجله زبانشناسی و گویش های خراسان و مطالعات زبان و ترجمه تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر سید حسین فاطمی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Hosein Fatemi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمد تقوی
گروه ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Taghavi
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor Persian literature group
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدخت پورخالقی چترودی
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mah Dokht Pour Khaleghi Chatroudi
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تقی پورنامداریان
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Taghi Pournamdarian
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد تقوی
گروه ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Taghavi
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari

Tarbiat Modares University
دکتر عبدالله رادمرد
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdollah Rad Mard
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی زرقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Zarghani
Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر حبیب الله عباسی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Habibollah Abbasi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت و سبک شناسی، شعر سبک هندی
Mahmood Fotoohi Rood Majani
Professor Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric and stylistics, Indian style poetry
دکتر ابوالقاسم قوام
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abolghasem Ghavam
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی گوزل یوز
دانشگاه استانبول ترکیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Guzel Yuz
turkey, Istanbul University
Specialist: Persian Language and Literature
Daniela Meneghini

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
Claus Valling Pedersen

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
لیلا حق پرست
لیلا حق پرست

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۳