درباره نشریه
ISSN:
1735-4013
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله بهرامی
سردبیر:
دکتر غلامحسین کاظم زاده
مدیر اجرایی:
دکتر حمیدرضا نادری
ویراستار فارسی:
طلعت رحمانی فر
ویراستار انگلیسی:
دکتر احمدرضا موسوی سیدآبادیان
تلفن:
051-38533630
سایت اختصاصی:
mjms.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بیمارستان امام رضا (ع) ، دپارتمان داخلی، دفتر مجله دانشکده پزشکی مشهد، ، کدپستی: 9137913316
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/09
مدیر مسئول
دکتر عبدالله بهرامی
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Abdollah Bahrami
Professor Department of Internal Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
سردبیر
دکتر غلامحسین کاظم زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی عروق
Gholam Hosein Kazemzadeh
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه ناظمیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Fatemeh Nazemian
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر عبدالمجید فتی
استاد تمام انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای انگلی و قارچی
Abdolmajid Fata
Full Professor, Parasitology & Mycology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Parasitic and fungal diseases
دکتر محمدهادی امیریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای کودکان
Mohammad Hadi Amirian
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Children's diseases
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر غلامرضا درخشان دیلمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Gholam Reza Derakhshan Deylami
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر زهره موسوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای غدد درون ریز
Zohreh Mousavi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine diseases
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor Pediatric Gastroenterology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر حسین فروتن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارش
Housein Froutan
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
دکتر محمود فرهودی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: یماریهای داخلی
Mahmoud Farhoudi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal games
دکتر رضا فریدحسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر غلامعلی معموری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای نوزادان
Gholam Ali Maemori
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neonatal diseases
دکتر مسیح نقیبی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Masih Naghibi
Professor Division of Nephrology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
دکتر غلامحسین کاظم زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی عروق
Gholam Hosein Kazemzadeh
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر محمدرضا هاتف
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای روماتولوژی
Mohammad Reza Hatef
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatologic diseases
دکتر جهانبخش هاشمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: رادیولوژی
Jahanbakhsh Hashemi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
ویراستار فارسی
طلعت رحمانی فر
طلعت رحمانی فر

Talat Rahmani Far

ویراستار انگلیسی
دکتر احمدرضا موسوی سیدآبادیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ahmad Reza Moosavi Seyed Abadian
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
مدیر اجرایی
دکتر حمیدرضا نادری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hamid Reza Naderi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶۴