درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (معاونت ارتباطات)
مدیر مسئول:
مهدی سنایی
سردبیر:
کیومرث امیری
مدیر اجرایی:
لیلا افاضلی
مسئول اشتراک:
جناب آقازاده
نشانی:
تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلی، مجتمع امام خمینی، ساختمان شماره 14، معاونت پژوهشی و آمورشی، نشریه چشم انداز ارتباطات فرهنگی
تاریخ به‌روزآوری: 1387/06/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۳