درباره نشریه
ISSN:
1735-9457
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر علی عموزاده
سردبیر:
دکتر سید حسن زوار موسوی
مدیر اجرایی:
مهندس حمیدرضا مولایی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی صالحی
کارشناس:
بهناز عبدوس
تلفن:
023-33383188
دورنگار:
023-33383188
سایت اختصاصی:
chemistry.journals.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، کیلومتر 3 جاده دامغان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پردیس علوم پایه، دانشکده شیمی، دفتر مجله شیمی کاربردی)
صندوق پستی:
363-35195
ارکان نشریه:
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/15

مجله اندیشه علوم دانشگاه سمنان مجله ای علمی دوزبانه (فارسی - انگلیسی) است که از ساله 1386 هجری شمسی به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران ایرانی ، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفتهای عمده در زمینه شیمی کاربردی و موضوعات وابسته به آن ، ایجاد ارتباط بین پژوهش گران وکارشناسان داخلی و خارجی و افزایش روحیه پژوهشی به انتشار می رسد. در حال حاضر این مجله درهرسال با چهار شماره و بطورفصلی منتشر میشود.

مدیر مسئول
دکتر علی عموزاده
استاد
دانشگاه سمنان
Ali Amoozadeh
Professor
Semnan University
کارشناس
بهناز عبدوس
دانشکده شیمی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: شیمی - شیمی تجزیه
Behnaz Abdous
School of Chemistr
Semnan University
Specialist: Analytical Chemistry
سردبیر
دکتر سید حسن زوار موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
Hassan Zavvar Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Analytical Chemistry, Nanochemistry and Environment Analytical Chemistry.
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا بدیعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی معدنی- نانو شیمی
Alireza Badiei
Professor
University of Tehran
Specialist: Inorganic Chemistry, Nanochemicals
دکتر سعید بلالایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: شیمی آلی
Saied Balalaie
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: organic Chemistry
دکتر ناهید پوررضا
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Nahid Pourreza
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر رحمان حسین زاده
استاد
دانشگاه مازندران
Rahman Hosseinzadeh
Professor
University of Mazandaran
دکتر سید حسن زوار موسوی
استاد
دانشگاه سمنان
Hassan Zavvar Mousavi
Professor
Semnan University
Specialist: Analytical Chemistry, Nanochemistry and Environment Analytical Chemistry.
دکتر نقی سعادتجوی عصر
استاد
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: شیمی کاربردی
Naghi Saadatjoy Asr
Professor
Semnan University
Specialist: Applied Chemistry
دکتر پیمان صالحی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیتوشیمی
Peyman Salehi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Phytochemistry
دکتر طاهره صداقت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Tahereh Sedaghat
Professor
Shahid Chamram University
دکتر علی عموزاده
استاد
دانشگاه سمنان
Ali Amoozadeh
Professor
Semnan University
دکتر حسن کی پور
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
Hassan Keypour
Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر فرشاد ورامینیان
استاد
دانشگاه سمنان
Farshad Varaminian
Professor
Semnan University
مدیر اجرایی
مهندس حمیدرضا مولایی
مهندس حمیدرضا مولایی

مدیرداخلی
دکتر مهدی صالحی
دانشیار
دانشگاه سمنان
Mehdi Salehi
Associate Professor
Semnan University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۳