درباره نشریه
ISSN:
2538-4880
eISSN:
2538-4872
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر عباس قمری زارع
مدیر اجرایی:
دکتر پریسا پناهی
بازرگانی و تبلیغات:
مریم خدابخش
کارشناس:
مهندس مهشید سوری
کارشناس:
دکتر فرحناز رشیدی
کارشناس:
دکتر محمد محمودی
کارشناس:
دکتر مهدی زهدی
کارشناس:
ودود صمدی
کارشناس:
ندا رضایی
کارشناس:
فیروزه حاتمی
کارشناس:
مریم معصوم تمیمی
طراح و گرافیست:
ساره ملکی
تلفن:
021-44787284 ، داخلی: 210
021-44787283 ، داخلی: 210
021-44787282 ، داخلی: 210
021-44787285 ، داخلی: 210
دورنگار:
021-44787285
سایت اختصاصی:
irannature.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزادراه تهران، کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، انتهای خیابان سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/22
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
ویراستارفارسی
فرزاد ولی نژاد
ویراستار فارسی
رشته تخصصی: خبرنگاری
Farzad Valinejad
Persian editor
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
کارشناس
مهندس مهشید سوری
مهندس مهشید سوری
استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات مرتع
رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری
Mahshid Souri
Assistant Prof.Research Institute of Forests and Rangelands Rangeland Research Division
Specialist: Range Management
دکتر فرحناز رشیدی
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگلداری
Farahnaz Rashidi
Assistant Prof.,Research Institute of Forests and Rangelands Forest Research Division
Specialist: Forestry
دکتر محمد محمودی
استادیار پژوهش،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران بخش تحقیقات گیاه شناسی
رشته تخصصی: اکولوژی و سیستماتیک گیاهی
Mohammad Mahmoudi
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands Botany Research Division
Specialist: Plant Ecology and Systematic
دکتر مهدی زهدی
کارشناس و عضو پیشین شورایعالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
رشته تخصصی: مرتعداری
Mehdi Zohdi
Expert, Forests, range and watershed Management Organization
Specialist: Range Management
ودود صمدی
ودود صمدی
مشاور رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Vadud Samadi
Chief adviser, Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Climatology
ندا رضایی
کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
Neda Rezaei
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Environmental Management
فیروزه حاتمی
کارشناس امور بین الملل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری
Firuze Hatami
International affairs expert, Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Forestry
مریم معصوم تمیمی
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کتابداری
رشته تخصصی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
Maryam Masoum Tamimi
Research Institute of Forests and Rangelands Librarian
Specialist: Library and Information Sciences
سردبیر
دکتر عباس قمری زارع
دکتر عباس قمری زارع
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (کشت بافت)
Abbas Ghamari Zare
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Plant Breeding (Tissiue Culture)
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه سفیدکن
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fateme Sefidkon
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
دکتر زیبا جم زاد
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات گیاه شناسی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، گیاه شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ziba Jam Zad
Prof., Research Institute of forests and Rangelands Botany Research Division
Specialist: Plant Systematic, Botany, Herbal Taxonomy
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
دکتر مصطفی جعفری
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی
Mostafa Jafari
Associate Professor
Specialist: Plant Ecology and Ecophysiology
دکتر خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Saghebtalebi
Associate Professor Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
دکتر محمد خسروشاهی
دانشیارموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم هیدرولوژی
Mohammad Khosroshahi
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Silviculture
دکتر علیرضا مدیررحمتی
دانشیار بخش تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: جنگلداری
Alireza Modir Rahmati
Associate Professor , Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Forestry
دکتر احمد رحمانی
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: کشاورزی، گرایش حاصلخیزی، حاصلخیزی خاک های جنگلی
Ahmad Rahmani
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands Forest Research Division
Specialist: Agriculture, Soil Fertility, Fertility of forest soils
دکتر مهدی پورهاشمی
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی
Mehdi Pourhashemi
Associate Prof.,Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran Forest Research Division
Specialist: Silviculture
دکتر محمد متینی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل
Mohammad Matinizadeh
Associate Professor
Specialist: Forest Biotechnology
مریم معصوم تمیمی
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کتابداری
رشته تخصصی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
Maryam Masoum Tamimi
Research Institute of Forests and Rangelands Librarian
Specialist: Library and Information Sciences
مدیر اجرایی
دکتر پریسا پناهی
دکتر پریسا پناهی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تحقیقات گیاه شناسی
رشته تخصصی: جنگلداری
Parisa Panahi
Associate Prof Research Institute of Forests and Rangelands Botany Research Division
Specialist: Forestry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۵