درباره نشریه
ISSN:
1682-6612
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1380
صاحب امتیاز:
پژوهشکده کودکان استثنایی
مدیر مسئول:
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سردبیر:
دکتر داریوش فرهود
مدیر اجرایی:
مریم باقری
مدیرداخلی:
دکتر احمد علی پور
کارشناس:
مریم باقری
مسئول اشتراک:
سپیده کاظمی
سایت اختصاصی:
www.joec.ir
نشانی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، پلاک 26، طبقه سوم، پژوهشکده کودکان استثنائی، ، کدپستی: 1598994411
تلفن:
021-88843251 ، داخلی: 211
اشتراک:
تلفن:
021-88804568
دورنگار:
021-88804568
پست الکترونیک:
kazemi610@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/02
سردبیر
دکتر داریوش فرهود
داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پروفسور ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor, Department of Genetics, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Professor of Genetic Medicine
هیات تحریریه
غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
احمد به پژوه
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Ahmad Behpajooh
Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
سعید حسن زاده
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Saeed Hasanzadeh
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
علی دلاور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
مریم سیف نراقی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
Maryam Seyf Naraghi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology and Exceptional Children Education
احمد علی پور
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor, Payame Noor University
Specialist: health Psychology
حمید علیزاده
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم روانشناسی
Hamid Alizadeh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology Sciences
باقر غباری بناب
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، کودکان استثنایی، فلسفه علوم تربیتی
Bagher Ghobari Bonab
Professor, University of Tehran
Specialist: Psychology, exceptional Children, Philosophy of Educational Sciences
اصغر کاکوجویباری
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی کودکان استثنایی
Asghar kako joibari
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
ویراستارفارسی
ابوالفضل توکلی شاندیز
Abolfazl Tavakoli Shandiz
ویراستار انگلیسی
شیرین محمدزاده
شیرین محمدزاده
Shirin Mohammadzadeh
پیوند میهن دوست
پیوند میهن دوست
Peyvand Mihandoost
مدیر اجرایی
مریم باقری
مریم باقری
Maryam Bagheri
مدیرداخلی
احمد علی پور
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor, Payame Noor University
Specialist: health Psychology
کارشناس
مریم باقری
مریم باقری
Maryam Bagheri
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۰