درباره نشریه
ISSN:
1682-6612
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1380
صاحب امتیاز:
پژوهشکده کودکان استثنایی
مدیر مسئول:
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (رییس پژوهشگاه)
سردبیر:
دکتر داریوش فرهود
مدیر اجرایی:
مریم باقری
مدیرداخلی:
دکتر احمد علیپور
کارشناس:
مریم باقری
مسئول اشتراک:
سپیده کاظمی
سایت اختصاصی:
www.joec.ir
نشانی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، پلاک 26، طبقه سوم، پژوهشکده کودکان استثنائی، ، کدپستی: 1598994411
تلفن:
021-88843251 ، داخلی: 211
اشتراک:
تلفن:
021-88804568
دورنگار:
021-88804568
پست الکترونیک:
kazemi610@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/02
سردبیر
دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر احمد به پژوه
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Ahmad Behpajooh
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
دکتر سعید حسن زاده
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Saeed Hasanzadeh
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر مریم سیف نراقی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
Maryam Seyf Naraghi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology and Exceptional Children Education
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر حمید علیزاده
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم روانشناسی
Hamid Alizadeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology Sciences
دکتر باقر غباری بناب
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، کودکان استثنایی، فلسفه علوم تربیتی
Bagher Ghobari Bonab
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology, exceptional Children, Philosophy of Educational Sciences
دکتر اصغر کاکوجویباری
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی کودکان استثنایی
Asghar kako joibari
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
ویراستارفارسی
ابوالفضل توکلی شاندیز

Abolfazl Tavakoli Shandiz

ویراستار انگلیسی
شیرین محمدزاده
شیرین محمدزاده

Shirin Mohammadzadeh

پیوند میهن دوست
پیوند میهن دوست

Peyvand Mihandoost

مدیر اجرایی
مریم باقری
مریم باقری

Maryam Bagheri

مدیرداخلی
دکتر احمد علیپور
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor
Payame Noor University
Specialist: health Psychology
کارشناس
مریم باقری
مریم باقری

Maryam Bagheri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۹