درباره نشریه
ISSN:
1686-8222
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور 1356
وضعیت انتشار:
از سال 94 به 4 نشریه با نام های «پژوهشهای ریاضی» ،«یافته های نوین در زمین شناسی»، «یافته های نوین در علوم زیستی» و «پژوهش های نوین فیزیک» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
سردبیر:
دکتر محمداسماعیل عظیم عراقی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد شادروی منش
ویراستار فارسی:
دکتر محمودرضا عطایی
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 43، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
سایت اختصاصی:
jsci.khu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1393/10/21
مدیر مسئول
دکتر عبدالجواد طاهری زاده
استاد گروه ریاضی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Abdoljavad Taherizadeh
Professor Department of Mathematics
Kharazmi University
Specialist: Mathematics
سردبیر
دکتر محمداسماعیل عظیم عراقی
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Esmaeil Azim Araghi
Professor Faculty of Physics
Kharazmi University
اعضای تحریریه
دکتر احمد مجد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor
Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر جهانبخش دانشیان

دکتر عبدالجواد طاهری زاده
استاد گروه ریاضی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Abdoljavad Taherizadeh
Professor Department of Mathematics
Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر عین الله پاشا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آمار
Einollah Pasha
Professor
Kharazmi University
Specialist: Statistics
دکتر حسین ذاکری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Hossein Zakeri
Professor
Kharazmi University
Specialist: Mathematics
دکتر علیرضا مدقالچی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزشی ریاضی
Ali Reza Medghalchi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Mathematical Education
دکتر محمد نخعی

رشته تخصصی: مدل سازی جریان و انتقال در محیط متخلل
Mohammad Nakhaei

Specialist: Hydrogeologist
دکتر بهزاد مهرابی
استاد علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Professor, Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
دکتر غلامرضا اسلام پور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Gholam Reza Eslampour
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physical Chemistry
دکتر غلام عباس پارسافر
استاد داشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Gholam Abbas Parsafar
Professor chemistry college
Sharif University of Technology
Specialist: Physical Chemistry
دکتر مهرداد فرهودی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک نظری
Mehrdad Farhoodi
Professor
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
دکتر محمد شادروی منش
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Shadrooymanesh
Assistant Professor, Persian Language and Literature
Kharazmi University
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۱