درباره نشریه
ISSN:
1735-6563
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر نادر مظلومی
سردبیر:
دکتر علیرضا دقیقی اصلی
مدیرداخلی:
ناهید دوستی
تلفن:
021-22066063
021-22084084
دورنگار:
021-22066063
021-22084084
سایت اختصاصی:
irc.ac.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، شماره 43، ، کدپستی: 1998758513
صندوق پستی:
5588-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1391/02/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵