درباره نشریه
ISSN:
1684-4556
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه از نوروز 1395 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
شهرام جعفری نژاد
مدیر مسئول:
شهرام جعفری نژاد
سردبیر:
شهرام جعفری نژاد
تلفن:
021-55771542
021-55386119
دورنگار:
021-55771542
021-55386119
صندوق پستی:
361-13595
تاریخ به‌روزآوری: 1395/01/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۰