درباره نشریه
ISSN:
1058-1016
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
وضعیت انتشار:
از ابتدای سال 89 به دو مجله با نام های «geopersia» و «Progress in Biological Sciences» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس علوم)
مدیر مسئول:
دکتر علی مقاری
سردبیر:
دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
مدیر اجرایی:
مریم ساجدی صبا
سایت اختصاصی:
jos.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب دانشگاه تهران پردیس علوم
صندوق پستی:
6455-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1388/08/10
مدیر مسئول
دکتر علی مقاری

دانشگاه تهران
Ali Maghari

University of Tehran
Specialist: Physical Chemistry
سردبیر
دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
استاد دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فسیل شناسی
Ebrahim Gaseminejad
Professor Faculty of Geology
University of Tehran
Specialist: Paleontology
مدیر اجرایی
مریم ساجدی صبا
مریم ساجدی صبا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳