درباره نشریه
ISSN:
1735-2932
eISSN:
2676-6590
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
سردبیر:
دکتر مهین پناهی
مدیر اجرایی:
دکتر افسون قنبری
ویراستار فارسی:
محمد دانشگر
ویراستار انگلیسی:
رضا رضایی
سایت اختصاصی:
lire.modares.ac.ir
صندوق پستی:
345-14115
تلفن:
021-88830231
021-82884067
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/14
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholamhoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محسن ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohsen Abol Ghasemi
Professor
University of Tehran
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر محسن حسینی موخر
دکتر محسن حسینی موخر

محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar

حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر غلامرضا ستوده
دکتر غلامرضا ستوده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Sotoudeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قدرت الله طاهری

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghodratollah Taheri

Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholamhoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید حسین فاطمی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Hosein Fatemi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
ویراستار فارسی
محمد دانشگر

Mohammad Daneshgar

ویراستار انگلیسی
رضا رضایی
رضا رضایی

مدیر اجرایی
دکتر افسون قنبری
دکتر افسون قنبری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۴