درباره نشریه
ISSN:
1735-3483
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
مدیر مسئول:
دکتر محمد کرمی
سردبیر:
دکتر محمد کرمی
سایت اختصاصی:
www.ferdowsi-magazine.com
صندوق پستی:
1886-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1388/10/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۴