درباره نشریه
ISSN:
1735-1588
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر محسن ضیایی
مدیر مسئول:
دکتر محسن ضیایی
سردبیر:
مهرداد رمضانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
پوران سعیدی
کارشناس:
فرانک محمدی
مسئول اشتراک:
سحر رسولیان
صندوق پستی:
1479-16765
تلفن:
021-88519680
021-88732647
021-88518359
نشانی:
تهران، سهروردی شمالی،خیابان ابن یمین، پلاک57، کدپستی:1555919861
اشتراک:
تلفن:
021-88505288
021-88501876
021-88172089
دورنگار:
021-88505288
021-88501876
021-88172089
پست الکترونیک:
iranwood2000@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۱۱