درباره نشریه
ISSN:
1735-1588
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهرداد رمضانی
مدیر مسئول:
مهندس فاطمه رحیمی
سردبیر:
دکتر محسن ضیایی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فرانک محمدی
مسئول اشتراک:
فرح احمدی
صندوق پستی:
1479-16765
سایت اختصاصی:
www.iwpmag.com
تلفن همراه:
09124864464
09124065675
اشتراک:
پست الکترونیک:
iranwood2000@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1403/03/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶۳