درباره نشریه
ISSN:
2751-2322
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی یوسف زادی
سردبیر:
دکتر احسان کامرانی
مدیرداخلی:
مریم کوکبی
تلفن:
076-33711025
سایت اختصاصی:
jae.hormozgan.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون جوی و اقیانوسی، گروه زیست شناسی، ، کدپستی: 7916193145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/18
مدیر مسئول
دکتر مرتضی یوسف زادی
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشگاه هرمزگان
Morteza Yousefzadi
University of Hormozgan
سردبیر
دکتر احسان کامرانی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
هیات تحریریه
دکتر احسان کامرانی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر مرتضی یوسف زادی
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشگاه هرمزگان
Morteza Yousefzadi
University of Hormozgan
دکتر غلامرضا شریفی سیرچی
دکتر غلامرضا شریفی سیرچی
دانشگاه هرمزگان
Gholam Reza Sharifi Sirchi
University of Hormozgan
دکتر ایمان سوری نژاد
دکتر ایمان سوری نژاد
دانشگاه هرمزگان
Iman Sourinejad
University of Hormozgan
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor, Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر علی بانی
دکتر علی بانی
دانشگاه گیلان
Ali Bani
University of Guilan
دکتر حمید رجائیان
استادیار دانشگاه شیراز
Hamid Rajaeeian
Assistant Professor, University of Shirazu
دکتر حسین ریاحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Hosein Riahi
Professor, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
دکتر شاهرخ کاظم پوراوصالو
استاد گروه علوم گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیلوژنی ملکولی
Shah Rokh Kazempour Osaloo
Professor, Department of Plant Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular phylogeny
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor, Fisheries Department, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
دکتر رسول قربانی
دکتر رسول قربانی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی ماهی
Rasoul Ghorbani
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Fish Ecology
دکتر رحمان پاتیمار
دانشیار دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: اکولوژی و پویایی شناسی جمعیت آبزیان، منابع طبیعی
Rahman Patimar
Associate Professor, Gonbad Kavous University
Specialist: Ecology and dynamics of aquatic populations, Natural resources
ویراستار انگلیسی
دکتر آرش اکبرزاده
Arash Akbarzadeh
مدیرداخلی
مریم کوکبی
مریم کوکبی
Maryam Kokabi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۵