درباره نشریه
ISSN:
2751-2322
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی یوسف زادی
سردبیر:
دکتر ایمان سوری نژاد
مدیرداخلی:
دکتر لیلا عبدلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر آرش اکبرزاده
سایت اختصاصی:
jae.hormozgan.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی ، کدپستی: 7916193145
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/20
مدیر مسئول
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
Morteza Yousefzadi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Biology - Plant Physiology
سردبیر
دکتر ایمان سوری نژاد
دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات- فناوری های نوین در آبزی پروری و شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان- فناوری های نوین در آبزی پروری و شیلات
Iman Sourinejad
Associate Professor School of Marine Science and Technology
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries - New technologies in aquaculture and fisheries, Aquaculture and Breeding - New Technologies in Aquaculture and Fisheries
اعضای تحریریه
علی مهدی نیا
علی مهدی نیا

دکتر اصغر عبدلی

رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Asghar Abdoli

دکتر سعید کیوان شکوه
دکتر سعید کیوان شکوه
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: شیلات
Saeed Keyvanshokouh
Associate Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Fisheries
محسن صفائی
محسن صفائی

دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
Morteza Yousefzadi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Biology - Plant Physiology
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر علی بانی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی
Ali Bani
Professor Faculty of Basic Sciences
University of Guilan
Specialist: biology
ویراستار انگلیسی
دکتر آرش اکبرزاده

Arash Akbarzadeh

مدیرداخلی
دکتر لیلا عبدلی

Leila Abdoli

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۰