درباره نشریه
ISSN:
2751-2322
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی یوسف زادی
سردبیر:
دکتر احسان کامرانی
مدیرداخلی:
مریم کوکبی
تلفن:
076-33711025
سایت اختصاصی:
jae.hormozgan.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون جوی و اقیانوسی، گروه زیست شناسی، ، کدپستی: 7916193145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
Morteza Yousefzadi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Biology - Plant Physiology
سردبیر
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
اعضای تحریریه
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
Morteza Yousefzadi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Biology - Plant Physiology
دکتر غلامرضا شریفی سیرچی
دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Gholam Reza Sharifi Sirchi
Associate Professor Faculty of Agricultural and Natural Resources Engineering
University of Hormozgan
Specialist: biotechnology
دکتر ایمان سوری نژاد
دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات- فناوری های نوین در آبزی پروری و شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان- فناوری های نوین در آبزی پروری و شیلات
Iman Sourinejad
Associate Professor School of Marine Science and Technology
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries - New technologies in aquaculture and fisheries, Aquaculture and Breeding - New Technologies in Aquaculture and Fisheries
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر علی بانی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی
Ali Bani
Professor Faculty of Basic Sciences
University of Guilan
Specialist: biology
دکتر حمید رجاییان
استادیار
دانشگاه شیراز
Hamid Rajaeeian
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر حسین ریاحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Hosein Riahi
Professor Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
دکتر شاهرخ کاظم پوراوصالو
استاد گروه علوم گیاهی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیلوژنی ملکولی
Shah Rokh Kazempour Osaloo
Professor Department of Plant Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular phylogeny
دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor Fisheries Department
Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
دکتر رسول قربانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی ماهی، شیلات و محیط زیست
Rasoul Ghorbani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Fish Ecology, Fisheries and the environment
دکتر رحمان پاتیمار
دانشیار
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: اکولوژی و پویایی شناسی جمعیت آبزیان، منابع طبیعی
Rahman Patimar
Associate Professor
Gonbad Kavous University
Specialist: Ecology and dynamics of aquatic populations, Natural resources
ویراستار انگلیسی
دکتر آرش اکبرزاده

Arash Akbarzadeh

مدیرداخلی
مریم کوکبی
مریم کوکبی

Maryam Kokabi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴