درباره نشریه
ISSN:
1728-6182
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1382
وضعیت انتشار:
این نشریه از سال 2015 بصورت انگلیسی منتشر می شود.
صاحب امتیاز:
انجمن علمی نوروژنتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن کریمی نژاد
سردبیر:
دکتر محمدحسن کریمی نژاد
مدیر اجرایی:
مرضیه بخشی
مدیر اجرایی:
لیدا حیدری
مدیرداخلی:
دکتر حمیدرضا قدیمی
ویراستار فارسی:
دکتر کاوه علوی
ویراستار فارسی:
دکتر رکسانا کریمی نژاد
ویراستار فارسی:
دکتر حمیدرضا قدیمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمیدرضا قدیمی
تلفن:
021-88079723
021-88363954
021-88363955
021-88363953
021-88363952
دورنگار:
021-88079723
021-88363954
021-88363955
021-88363953
021-88363952
سایت اختصاصی:
www.g3m.ir
نشانی:
تهران، شهرک غرب، فاز 3، خیابان حسن سیف، کوچه چهارم، پلاک 1143، مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد- نجم آبادی، ، کدپستی: 1466713713
صندوق پستی:
154-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1396/03/07

فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم، نشریه ای است مستقل با هدف اطلاع رسانی و نشر دانش روز ژنتیک به ویژه ژنتیک انسانی/پزشکی برای پزشکان و گروه های مرتبط در داخل و خارج کشور که مقالات مرتبط با این علم را بر اساس راهنمای مندرج در فصلنامه می پذیرد.

مدیر مسئول
دکتر محمدحسن کریمی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی و ژنتیک
Mohammad Hassan Karimi Nejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology and Genetics
سردبیر
دکتر محمدحسن کریمی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی و ژنتیک
Mohammad Hassan Karimi Nejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology and Genetics
اعضای تحریریه
دکتر مردآویژ آل بویه
دکتر مردآویژ آل بویه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mardavij Aleboyeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر امید منصوری
دکتر امید منصوری

دکتر بهروز برومند
دکتر بهروز برومند

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behrooz Broumand

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر بیتا بزرگمهر
دکتر بیتا بزرگمهر

دکتر حمید پورجعفری
دکتر حمید پورجعفری

دکتر سید حسن تنکابنی
دکتر سید حسن تنکابنی
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Seyed Hassan Tonekaboni
Professor Department of Pediatric Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر مریم رزاقی آذر
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد اطفال
Maryam Razaghi Azar
Professor Children's group
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinologist
دکتر علیرضا رنجبر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان
Alireza Ranjbar
Professor University of Nordrhein-Westfalen, Germany.
Specialist: Pediatrics Allergy and Immunology
دکتر محمد روحانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: داخلی مغزواعصاب
Mohammad Rouhani
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Internal brain types of nerves
دکتر یوسف شفقتی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: ژنتیست و متخصص اطفال
Yousef Shafeghati
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر سیاوش قادری سهی
دکتر سیاوش قادری سهی

دکتر کامران قائدی
استاد تمام سلولی مولکولی،
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک سلولی و مولکولی
Kamran Ghaedi
Full Professor, Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology
University of Isfahan
Specialist: Cell and Molecular Genetics
دکتر حمیدرضا قدیمی
دکتر حمیدرضا قدیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Ghadimi
Head of Language Consultation Unit, Office of Publications and Scientometrics,
Tehran University of Medical Sciences
دکتر آریانا کریمی نژاد
دکتر آریانا کریمی نژاد

دکتر رکسانا کریمی نژاد
دکتر رکسانا کریمی نژاد

دکتر کیمیا کهریزی
دکتر کیمیا کهریزی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب اطفال و ژنتیک بالینی
Kimia Kahrizi
Professor Genetics Research Center
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Clinical Genetics., Pediatrics
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر شهریار نفیسی
استاد مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای مغز و اعصاب
Shahriar Nafissi
Professor, Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology, Diseases of the brain and nerves, neuromuscular disorders
دکتر سید مسعود هوشمند

Seyed Massoud Hooshmand
National Institute of Genetics Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Genetics
دکتر آرش جاوری

ویراستار فارسی
دکتر کاوه علوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشک
دکتر رکسانا کریمی نژاد
دکتر رکسانا کریمی نژاد

دکتر حمیدرضا قدیمی
دکتر حمیدرضا قدیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Ghadimi
Head of Language Consultation Unit, Office of Publications and Scientometrics,
Tehran University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر حمیدرضا قدیمی
دکتر حمیدرضا قدیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Ghadimi
Head of Language Consultation Unit, Office of Publications and Scientometrics,
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
مرضیه بخشی
مرضیه بخشی

لیدا حیدری
لیدا حیدری

مدیرداخلی
دکتر حمیدرضا قدیمی
دکتر حمیدرضا قدیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Ghadimi
Head of Language Consultation Unit, Office of Publications and Scientometrics,
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۷