درباره نشریه
ISSN:
1735-0212
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1382
صاحب امتیاز:
دکتر حسین ملانظر
مدیر مسئول:
دکتر حسین ملانظر
سردبیر:
دکتر فرزانه فرح زاد
مدیر اجرایی:
بهنام کلیلی
سایت اختصاصی:
journal.translationstudies.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان محبوب مجاز، کوچه شهید احمدیان، شماره 13، ، کدپستی: 1353638473
صندوق پستی:
159-13475
دورنگار:
021-22170744
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/08

تحقیق درباره نظریه و عمل ترجمه، این مجله درباره ترجمه، ویراستاری، نقد ترجمه، آموزش ترجمه، نظریه های ترجمه، کاربرد رایانه در ترجمه، تاریخ ترجمه، فرایند، فرآورده و تاثیر ترجمه و سایر موضوعات ترجمه مقاله های پژوهش و مرور و بررسی منتشر می کند.

صاحب امتیاز
حسین ملانظر
دانشیار
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Hossein Mollanazar
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
مدیر مسئول
حسین ملانظر
دانشیار
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Hossein Mollanazar
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
سردبیر
دکتر فرزانه فرح زاد
فرزانه فرح زاد
هیات تحریریه
بهزاد برکت
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, Department of English Language and Literature, University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
مونا بیکر
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، مطالعات ترجمه و بین فرهنگی، زبان ها و مطالعات بین فرهنگی
Mona Baker
Professor,
Specialist: Applied Linguistics , Translation and Intercultural Studies, Languages and Intercultural Studies
غلامرضا تجویدی
استاد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Tajvidi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: English Language Teaching
علی خزاعی فرید
دانشیار
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Ali Khazaee Farid
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation Studies
کوروش صفوی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
سیدمصطفی عاصی
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Linguistics
اسماعیل فقیه
استاد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Esmail Faghih
Professor, University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر بهزاد قادری
بهزاد قادری
بهزاد قنسولی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Behzad Ghonsooli
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Applied Linguistics
دکتر سالار منافی اناری
سالار منافی اناری
مدیر اجرایی
بهنام کلیلی
بهنام کلیلی