درباره نشریه
ISSN:
1735-0212
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1382
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
حسین ملانظر
مدیر مسئول:
حسین ملانظر
سردبیر:
دکتر فرزانه فرح زاد
مدیر اجرایی:
بهنام کلیلی
سایت اختصاصی:
journal.translationstudies.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان محبوب مجاز، کوچه شهید احمدیان، شماره 13، ، کدپستی: 1353638473
صندوق پستی:
159-13475
دورنگار:
021-22170744
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/08

تحقیق درباره نظریه و عمل ترجمه، این مجله درباره ترجمه، ویراستاری، نقد ترجمه، آموزش ترجمه، نظریه های ترجمه، کاربرد رایانه در ترجمه، تاریخ ترجمه، فرایند، فرآورده و تاثیر ترجمه و سایر موضوعات ترجمه مقاله های پژوهش و مرور و بررسی منتشر می کند.

صاحب امتیاز
حسین ملانظر
دانشیار مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Hussein Mollanazar
Associate Professor, English Translation Stuides
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
مدیر مسئول
حسین ملانظر
دانشیار مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Hussein Mollanazar
Associate Professor, English Translation Stuides
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
سردبیر
دکتر فرزانه فرح زاد
دکتر فرزانه فرح زاد

اعضای تحریریه
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Literature, English Department, Faculty of Humanities, University of Guilan
University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر مسعود خوش سلیقه
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Masood Khoshsaligheh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation studies
دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر مونا بیکر
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، مطالعات ترجمه و بین فرهنگی، زبان ها و مطالعات بین فرهنگی
Mona Baker
Professor
Specialist: Applied Linguistics , Translation and Intercultural Studies, Languages and Intercultural Studies
دکتر غلامرضا تجویدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Tajvidi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: English Language Teaching
دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر اسماعیل فقیه
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Esmail Faghih
Professor
University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سالار منافی اناری
دکتر سالار منافی اناری

مدیر اجرایی
بهنام کلیلی
بهنام کلیلی