درباره نشریه
ISSN:
1682-3745
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده برق)
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا طیبی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا صادق محمدی
مدیر اجرایی:
قاسم کارگر
کارشناس:
سمیه عبادی
تلفن:
021-77896688
دورنگار:
021-77896688
سایت اختصاصی:
ijece.saminatech.ir
صندوق پستی:
1899-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/01
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا طیبی

جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hamid Reza Tayyebi

Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: electrical engineering
کارشناس
سمیه عبادی
سمیه عبادی

Somayeh Ebadi

سردبیر
دکتر حمیدرضا صادق محمدی
دانشیار
Hamid Reza Sadegh Mohammadi
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر مهدی احسان
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mehdi Ehsan
Professor Department of Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر رسول جلیلی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Rasool Jalili
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر محمدحسن ساوجی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Hasan Savoji
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Telecommunications
دکتر حسین سیفی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hosein Seyfi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: electrical engineering
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر حمیدرضا صادق محمدی
دانشیار
Hamid Reza Sadegh Mohammadi
Associate Professor
دکتر محمدرضا عارف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر محمود فتحی
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدلسازی سخت افزار، بینایی ماشین
Mahmood Fathi
Professor Faculty of Computer Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Hardware Modeling, Machine Vision
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
دکتر صادق واعظ زاده
استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر قدرت
دانشگاه تهران
Sadegh Vaezzadeh
Professor College of Engineering / School of Electrical and Computer Engineering the power
University of Tehran
مدیر اجرایی
قاسم کارگر
قاسم کارگر

Ghasem Karegar

ویراستارفارسی
امیر بهرام دوست
امیر بهرام دوست

Amir Bahram Doost

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۸