درباره نشریه
ISSN:
174x-1735
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
سردبیر:
دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی
مدیرداخلی:
آرین قاسمی
تلفن:
021-88592707
دورنگار:
021-88592747
تلفن همراه:
09126846360
09127962124
صندوق پستی:
8563-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳