درباره نشریه
ISSN:
1680-7626
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر علی منتظری
سردبیر:
دکتر علی منتظری
مدیر اجرایی:
آرزو اسدی
تلفن:
021-66951877-9
دورنگار:
021-66951877-9
سایت اختصاصی:
www.payeshjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23
صندوق پستی:
1756-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/19

فصلنامه پایش، نشریه ای علمی-پژوهشی است که به انعکاس پژوهشهای انجام شده در زمینه علوم بهداشتی می پردازد و در حیطه انتشاراتی خود، کلیه مقالاتی را که در زمینه یاد شده تهیه و تدوین گردیده اند شامل می شود. این فصلنامه، نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی است که به همت جمعی از متخصصان علوم بهداشتی و با مساعدت جهاددانشگاهی از سال 1379 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر نیز به فعالیت مشغول است. این نشریه از سال 91بصورت دو ماهنامه منتشر میشود.

مدیر مسئول
دکتر علی منتظری
Ali Montazeri
سردبیر
دکتر علی منتظری
Ali Montazeri
هیات تحریریه
دکتر محمود طاووسی
دانشیار پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mahmoud Tavousi
Associate Professor, Institute of Health Sciences, Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: Health Education
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor, School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر امیرمحمود حریرچی
استادیار
Amir Mahmoud Harirchi
دکتر بهروز جلیلی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Behrouz Jalili
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ژیلا صدیقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی
Jila Sadighi
University of Tehran
Specialist: medical
دکتر فرانک فرزدی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Faranak Farzadi
دکتر غلامرضا گرمارودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholamreza Garmaroudi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد شریعتی
دانشیار پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Shariati
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرزانه مفتون
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Farzaneh Maftoon
دکتر آزیتا گشتاسبی
دانشیار
Azita Goshtasebi
دکتر سپیده امیدواری
دانشیار سلامت روان
Sepideh Omidvari
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor, School of Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیدعلی آذین
استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل آموزش و ارتقای سلامت
Seyed Ali Azin
Assistant Professor of Reproductive Biotechnology Research Center,
دکتر افسون آیین پرست
استادیار
Afsoon Aeenparast
دکتر کتایون جهانگیری
دانشیار آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Katayoun Jahangiri
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر قدرت الله شاکری نژاد
دانشیار
Ghodratollah Shakerinejad
علی اصغر حائری مهریزی
مربی آموزش و ارتقای سلامت پژوهشکده علوم بهداشتی
Ali Asghar Haeri Mehrizi
مدیر اجرایی
آرزو اسدی
آرزو اسدی
Arezou Asadi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۶