درباره نشریه
ISSN:
1680-7626
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر علی منتظری
سردبیر:
دکتر علی منتظری
مدیر اجرایی:
آرزو اسدی
تلفن:
021-66951877-9
دورنگار:
021-66951877-9
سایت اختصاصی:
www.payeshjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23
صندوق پستی:
1756-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/16

نشریه پایش، نشریه ای علمی-پژوهشی است که به انعکاس پژوهشهای انجام شده در زمینه علوم بهداشتی می پردازد و در حیطه انتشاراتی خود، کلیه مقالاتی را که در زمینه یاد شده تهیه و تدوین گردیده اند شامل می شود. این فصلنامه، نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی است که به همت جمعی از متخصصان علوم بهداشتی و با مساعدت جهاددانشگاهی از سال 1379 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر نیز به فعالیت مشغول است. این نشریه از سال 91بصورت دو ماهنامه منتشر میشود.

مدیر مسئول
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
سردبیر
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر محمود طاووسی

Mahmoud Tavousi

دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor School of Public Health and Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر امیرمحمود حریرچی
استادیار
Amir Mahmoud Harirchi

دکتر بهروز جلیلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Behrouz Jalili

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ژیلا صدیقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی
Jila Sadighi

University of Tehran
Specialist: medical
دکتر فرانک فرزدی
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
Faranak Farzadi

دکتر غلامرضا گرمارودی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholamreza Garmaroudi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد شریعتی
استاد تمام پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Shariati
Full Professor, Community Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر فرزانه مفتون
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Farzaneh Maftoon

دکتر آزیتا گشتاسبی
دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
Azita Goshtasebi

دکتر سپیده امیدواری
دانشیار سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sepideh Omidvari

Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor School of Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید علی آذین
دانشیار گروه پژوهشی سلامت باروری
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا
Seyed Ali Azin
Associate Professor, Reproductive Health
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا
دکتر افسون آیین پرست
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
Afsoon Aeenparast

دکتر کتایون جهانگیری
استاد گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Katayoun Jahangiri
Professor, Health in disasters and emergencies department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر قدرت اله شاکری نژاد
دانشیار گروه پژوهشی آموزش سلامت
جهاددانشگاهی خوزستان
رشته تخصصی: آموزش و ارتقای سلامت
Ghodratollah Shakerinejad
Associate Professor, Health Education Research Group
جهاددانشگاهی خوزستان
Specialist: Health education and promotion
علی اصغر حائری مهریزی
مربی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی (مرکز تحقیقات سنجش سلامت)
جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: آمار
Ali Asghar Haeri Mehrizi
Instructor, Health Metrics Research Center
Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: Statistics
مدیر اجرایی
آرزو اسدی
آرزو اسدی

Arezou Asadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷۱