درباره نشریه
ISSN:
1025-0832
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1374
صاحب امتیاز:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی حدادعادل
سردبیر:
دکتر محمدرضا ترکی
مدیرداخلی:
زهرا دامیار
ویراستار فنی:
الهام دولت آبادی
صفحه آرا:
الهام دولت آبادی
طراح روی جلد:
حسن میرزاحسینی
طراح روی جلد:
حسین میرزاحسینی
تلفن:
021-88642339
دورنگار:
021-88642500
سایت اختصاصی:
nf.apll.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانه ملی و فرهنگستان ها، سمت راست، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واحد نامه فرهنگستان، ، کدپستی: 1538633111
صندوق پستی:
6394-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/01

موضوع این نشریه در مورد حوزه های گوناگون تحقیقات زبانی و ادبی، زبان و فرهنگ ایران باستان، فنون بلاغی، تحلیل فنون، گویش های ایرانی به فرهنگ مردم و دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران فرهنگستان می باشد.

مدیر مسئول
دکتر غلامعلی حدادعادل
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه
Gholam Ali Haddad Adel
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of the West
سردبیر
دکتر محمدرضا ترکی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Torki
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر مسعود جعفری جزی

Masoud Jafari Jazi

دکتر علاءالدین طباطبایی
دکتر علاءالدین طباطبایی

Alaedin Tabatabaee

دکتر امید طبیب زاده
استاد تمام زبانشناسی همگانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Omid Tbibzadeh
Full Professor, General linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Universal linguistics
دکتر محمدرضا ترکی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Torki
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامعلی حدادعادل
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه
Gholam Ali Haddad Adel
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of the West
دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
احمد سمیعی گیلانی
احمد سمیعی گیلانی

Ahmad Samie Gilani

دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر محمدرضا نصیری
استاد تاریخ
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Nasiri
Professor History
Payame Noor University
Specialist: History
ویراستار فنی
الهام دولت آبادی
الهام دولت آبادی

مدیرداخلی
زهرا دامیار
زهرا دامیار

Zahra Dam Yar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۹۴