درباره نشریه
ISSN:
1025-0832
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1374
صاحب امتیاز:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی حدادعادل
سردبیر:
احمد سمیعی گیلانی
مدیرداخلی:
زهرا دامیار
تلفن:
021-88642463
دورنگار:
021-88642463
سایت اختصاصی:
www.apll.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانه ملی و فرهنگستان ها، سمت راست، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واحد نامه فرهنگستان، ، کدپستی: 1538633111
صندوق پستی:
6394-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/29

موضوع این نشریه در مورد حوزه های گوناگون تحقیقات زبانی و ادبی، زبان و فرهنگ ایران باستان، فنون بلاغی، تحلیل فنون، گویش های ایرانی به فرهنگ مردم و دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران فرهنگستان می باشد.

مدیر مسئول
غلامعلی حدادعادل
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه
Gholam Ali Haddad Adel
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of the West
سردبیر
احمد سمیعی گیلانی
احمد سمیعی گیلانی
Ahmad Samie Gilani
هیات تحریریه
محمدرضا ترکی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Torki
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
غلامعلی حدادعادل
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه
Gholam Ali Haddad Adel
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of the West
سیدمحمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor, Faculty of Farsi and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies, Ancient language group,
Specialist: Ancient culture and languages
احمد سمیعی گیلانی
احمد سمیعی گیلانی
Ahmad Samie Gilani
علی اشرف صادقی
استاد
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor, University of Tehran
Specialist: General Linguistics
کامران فانی
کامران فانی
Kamran Fani
دکتر محمدرضا نصیری
محمدرضا نصیری
استاد تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Nasiri
Professor, History, Payame Noor University
Specialist: History
مدیرداخلی
زهرا دامیار
زهرا دامیار
Zahra Dam Yar
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳۹