درباره نشریه
ISSN:
2645-3525
eISSN:
2645-3452
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن افتخار واقفی
سردبیر:
دکتر پیام خزائلی
مدیر اجرایی:
دکتر محمودرضا دهقانی
تلفن:
034-31325332
دورنگار:
034-31325332
سایت اختصاصی:
www.sdmejournal.com
نشانی:
کرمان، ابتدای بلوار هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان صبا، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دفتر مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/23
مدیر مسئول
دکتر سید حسن افتخار واقفی
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Seyed Hasan Eftekhar Vaghefi
Professor
Kerman University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر پیام خزائلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دارویی
Payam Khazaeli
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
اعضای تحریریه
Hayrettin Ozan Gulcan
Assistant Professor Eastern Mediterranean University, Cyprus
Mehtap Malkoc
Professor Eastern Mediterranean University, Cyprus
Mevhibe Hocaoglu
Assistant Professor Eastern Mediterranean University, Cyprus
aman rassouli
English Language Teaching Department, Eastern Mediterranean University, Cyprus
دکتر سکینه سبزواری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Sakineh Sabzevari
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Faisal Muhammad
CEO & Founder, Centre for Data Management, Dhaka, Bangladesh
دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
دکتر امین بیگ زاده

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، ویرایش زبان انگلیسی ، آموزش پزشکی
Amin Beigzadeh

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, English Language Editing, Medical Education
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر زهرا جلیلی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zahra Jalili
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر محمد خاکساری حداد

Mohammad Khaksari Haddad

Specialist: Physiology
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA
Specialist: Medicine
Abdulaziz Sachedina
Professor University of Virginia, Virginia, USA
دکتر محمدرضا شکیبی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Shakibi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
حسین صافی زاده
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Hossein Safizadeh
Professor, Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر مجید فصیحی هرندی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Majid Fasihi Harandi
Professor School of Medicine
Kerman University of Medical Sciences
دکتر علیرضا فکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Ali Reza Fekri
Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر بهشید گروسی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: متخصص اعصاب و روان
Behshid Garussi
Professor medical School
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: neurologist
دکتر رضا لباف قاسمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Reza Labbaf Ghasemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر الهه ملکان راد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elaheh Malekan Rad
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا ملک پور افشار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Reza Malek Pour Afshar
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر نادر ممتازمنش
استادیار اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nader Momtazmanesh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر عصمت نوحی
دانشیار پرستاری ،داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری مامایی رازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Esmat Nouhi
Associate Professor, Medical Surgical Nursing
Kerman University of Medical Sciences
دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
مدیر اجرایی
دکتر محمودرضا دهقانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mahmoud Reza Dehghani

Kerman University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۳