درباره نشریه
ISSN:
2538-6204
eISSN:
2538-2497
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر آتوسا گودرزی
سردبیر:
دکتر تیمور محمدی
تلفن:
021-88725704
021-88723165
دورنگار:
021-88725704
021-88723165
سایت اختصاصی:
irisk.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه سوم، ، کدپستی: 1489684511
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/25
مدیر مسئول
دکتر آتوسا گودرزی
دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Atousa Goodarzi
Eco Insurance School, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economical science
سردبیر
دکتر تیمور محمدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
Teimour Mohammadi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳