درباره نشریه
ISSN:
1735-224x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
وزارت ورزش و جوانان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا فضلی
سردبیر:
دکتر سیدنصرالله سجادی
مدیرداخلی:
زهرا کمالیان
تلفن:
021-22662369
دورنگار:
021-22662369
سایت اختصاصی:
faslname.msy.gov.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان سایه، پلاک 4، ساختمان شماره 2، وزارت ورزش و جوانان
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/18
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا فضلی
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mohammad Reza Fazli
Head of the Center for Strategic Studies and Studies,
Specialist: Sport physiology
سردبیر
دکتر سیدنصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
هیات تحریریه
دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
دکتر سیدنصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر مهدی طالب پور
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
دکتر فرزاد غفوری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Farzad Ghafouri
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning in Physical Education
دکتر محمد کشتی دار
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Kashtidar
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand
Specialist: Sport Managment
دکتر محمود گلزاری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mahmood Golzari
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر امیر ملکی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Amir Maleki
Associate Professor, Social Sciences Department, Payame Noor University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر حبیب هنری
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
ویراستارفارسی
زهرا کمالیان
کارشناس برنامه ریزی امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Kamalian
Center for Strategic Studies and Research Center for Youth Planning,
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
زهرا کمالیان
کارشناس برنامه ریزی امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Kamalian
Center for Strategic Studies and Research Center for Youth Planning,
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۵