درباره نشریه
ISSN:
1735-224x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت ورزش و جوانان
مدیر مسئول:
رضا نیک بخش
سردبیر:
علی محمد صفا نیا
مدیرداخلی:
زهرا کمالیان
ویراستار فارسی:
زهرا کمالیان
تلفن:
021-22662369
دورنگار:
021-22662369
سایت اختصاصی:
faslname.msy.gov.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان سایه، پلاک 4، ساختمان شماره 2، وزارت ورزش و جوانان
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/16
مدیر مسئول
رضا نیک بخش
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Reza Nikbakhsh
Associate Professor, sport management
South Tehran Branch, Islamic Azad University
سردبیر
علی محمد صفا نیا

اعضای تحریریه
دکتر سید عبدالحمید احمدی
دانشیار فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Seyed Abdolhamid Ahmadi
Associate Professor, Sport and exercise physiology
University of Science and Culture
Specialist: sport and exercise physiology
علی محمد صفا نیا

دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دکتر رسول صادقی
دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Rasoul Sadeghi
Associate Professor, Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences
University of Tehran
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر رضا قراخانلو
استاد تمام علوم ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Full Professor, Exercise Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
دکتر شهلا کاظمی پور
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی و مطالعات زنان
Shahla Kazemipoor
Associate Professor, Population Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology, Demography Women Studies
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
دکتر فرزاد غفوری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Farzad Ghafouri
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning in Physical Education
ویراستار فارسی
زهرا کمالیان
کارشناس برنامه ریزی امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Kamalian
Center for Strategic Studies and Research Center for Youth Planning
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
زهرا کمالیان
کارشناس برنامه ریزی امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Kamalian
Center for Strategic Studies and Research Center for Youth Planning
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۰