درباره نشریه
eISSN:
2980-8731
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر علی شیخ بهایی
مدیر مسئول:
دکتر علی شیخ بهایی
سردبیر:
دکتر حمید شیخ بهایی
دستیار سردبیر:
دکتر مجید کریمی راد
مدیر اجرایی:
فائزه نوری
سایت اختصاصی:
ijcoe.org
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/19
صاحب امتیاز
دکتر علی شیخ بهایی

Ali Sheikh Bahai

مدیر مسئول
دکتر علی شیخ بهایی

Ali Sheikh Bahai

سردبیر
دکتر حمید شیخ بهایی
استاد دانشکده مهندسی
Hamid Sheykh Bahaee
Professor College of Engineering
دستیار سردبیر
دکتر مجید کریمی راد

Madjid Karimirad

اعضای تحریریه
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
Subhamoy Bhattacharya

Ron Cox
Ron Cox

Specialist: Environmental Engineering
دکتر حسن قاسمی
استاد دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی، معماری کشتی و مهندسی دریا
Hassan Ghassemi
Professor Faculty of Engineering of the Sea
Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic, Ship architecture and marine engineering
Astley Hastings

Shan Hung

David Kristiansen

Salomon Kroonehberg

Magnus Larson
Magnus Larson

Specialist: Water Resources Engineering
Gregorio Iglesias

Constantine Michailides

R Nagalakshmi

Vikram Pakrashi

Francesco Petrini

Nilanjan Saha

دکتر مهدی شفیعی فر
استاد گروه سازه های دریایی دانشکده عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دریایی هیدرو دینامیک، مهندسی عمران و محیط زیست
Mehdi Shafieefar
Professor, Civil Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Offshore Hydrodynamic, Civil and Environmental Engineering
Wei Shi

Luis Volnei Sudati Sagrilo

Yihan Xing

Seyed Mostafa Siadatmousavi

دکتر علی اکبر آقاکوچک
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
Ali Akbar Aghakouchak
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil engineering, offshore
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر بهروز عسگریان
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: عمران - زلزله
Behrouz Asgarian
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Civil - earthquake
علیرضا اردلان
علیرضا اردلان

پرویز قدیمی
پرویز قدیمی

دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی
استاد تمام مهندسی سواحل و سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
Ahmad Reza Mostafa Gharabaghi
Full Professor, Coastal and Offshore Engineering, Civil Engineering
Sahand University of Technology
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
دکتر حبیب حکیم زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Habib Hakim Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: the environment
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor Faculty of Shipbuilding Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
دکتر محمد علی لطف الهی یقین
استاد تمام دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin
Full Professor, Civil Engineering Faculty
University of Tabriz
حسین ملکوتی

دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر علی پاک

روزبه شفقت

محسن سلطان پور
محسن سلطان پور

دکتر مسعود ترابی آزاد
استاد تمام Marine Sciences
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: فیزیک دریا، آب و هواشناسی ماهواره ای
Masoud Torabi Azad
Full Professor, Marine Sciences
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Marine Physics
مدیر اجرایی
فائزه نوری

Faezeh Noori

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰