درباره نشریه
ISSN:
2789-1735
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
محمدحسین جهانشاهی
مدیر مسئول:
محمدحسین جهانشاهی
سردبیر:
الهام رحمت آبادی
مدیر اجرایی:
حشمت الله انتخابی
روابط عمومی:
سحر شکیبایی
مسئول اشتراک:
سحر شکیبایی
تلفن:
021-88864153
دورنگار:
021-88864153
نشانی:
تهران، خیابان بهار شمالی، کوچه کوثر، شماره26، ، کدپستی: 1573764511
صندوق پستی:
8496-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
jostarha@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۶