درباره نشریه
ISSN:
2008-2800
eISSN:
2008-2819
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
دکتر خدایار عشوندی
سردبیر:
دکتر پریسا پارسا
مدیر اجرایی:
مرتضی شمسی زاده
تلفن:
081-38381566
دورنگار:
081-38381566
سایت اختصاصی:
nmj.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی، ، کدپستی: 6517808836
صندوق پستی:
341
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/31
مدیر مسئول
دکتر خدایار عشوندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
سردبیر
دکتر پریسا پارسا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
اعضای تحریریه
دکتر فرزانه آقابابایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
Farzaneh Agha Bbabaei
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر عظیم عزیزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Azim Azizi
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر قدرت الله روشنایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار
Ghodratollah Roshanaei
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: statistics
دکتر محمدرضا امیری
دکتر محمدرضا امیری

دکتر محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سید رضا برزو
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Seyed Rezay Borzou
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر پریسا پارسا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر فاطمه چراغی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Cheraghi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مرضیه حسنیان

رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Marzieh Hassanian

Specialist: Nursing Education
دکتر مسعود خداویسی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Masoud Khodaveisi
Professor Nursing
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر مهناز خطیبان
استاد مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه آموزش پرستاری داخلی-جراحی، گروه آموزشی اخلاق در علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Professor, 1- Mother and Child Care Research Center 2- Med-Surg Nursing 3- Ethics Education in Medical Sciences
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Nursing Education, Nursing Management, Clinical Nursing, Nursing Research, Qualitative Research
دکتر فرزانه سلطانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
Farzaneh Soltani
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر فاطمه شبیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامائی
Fatemeh Shobeiri
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: مامائي
دکتر فرشید شمسایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Farshid
Farshid Shamsaei
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
امیر صادقی

Amir Sadeghi

دکتر خدایار عشوندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
غلامحسین فلاحی نیا
مربی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Gholam Hossien Falahinia

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر افسانه کرامت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: مامائی، سلامت خانواده
Afsaneh Keramat
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Midwife, Family Health
دکتر سیده زهرا معصومی قاضی نوری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
sayedeh Zahra Masoumi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pregnancy health
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستارفارسی
مرتضی شمسی زاده
مربی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Morteza Shamsizadeh
School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر خدایار عشوندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
دکتر پریسا پارسا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
مدیر اجرایی
مرتضی شمسی زاده
مربی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Morteza Shamsizadeh
School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۲