درباره نشریه
ISSN:
2008-2800
eISSN:
2676-5748
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
دکتر خدایار عشوندی
سردبیر:
دکتر فاطمه محمدی
مدیر اجرایی:
دکتر فریده کاظمی
ویراستار فارسی:
دکتر مرتضی شمسی زاده
ویراستار فارسی:
دکتر خدایار عشوندی
ویراستار فارسی:
دکتر پریسا پارسا
تلفن:
081-38381566
دورنگار:
081-38381566
سایت اختصاصی:
nmj.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی، ، کدپستی: 6517808836
صندوق پستی:
341
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/08
مدیر مسئول
دکتر خدایار عشوندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
سردبیر
دکتر فاطمه محمدی
دکتر فاطمه محمدی

اعضای تحریریه
دکتر قدرت الله روشنایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار
Ghodratollah Roshanaei
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: statistics
Mark Gillespie

دکتر مهناز رخشان
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mahnaz Rakhshan
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر کاملیا ترابی زاده
گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Kamellia Torabizadeh
Department of Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
عفت صادقیان
دانشیار روان پرستاری، پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Efat Sadeghian
Associate Professor, nursing
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر کریم فتاح عزیز

دکتر ابراهیم حسن مصطفی

دکتر صدیقه پاک سرشت
دانش آموخته دکتری ارتقا سلامت زنان و بهداشت جامعه .
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Sedigheh Pakseresht
.Ph.D, obstetrics
Gilan University of Medical Sciences
دکتر سودابه آقابابائی

کمال عبدی

دکتر وحید مهرنوش

دکتر سکینه محمدعلیزاده چرندابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
Waliu Jawula Salisu
Waliu Jawula Salisu

دکتر هادی حسن خانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری
Hadi Hasankhani
Associate Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
Shahamudeen Zakari

دکتر سید رضا برزو
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Seyed Rezay Borzou
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فاطمه چراغی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Cheraghi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مسعود خداویسی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Masoud Khodaveisi
Professor Nursing
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر مهناز خطیبان
استاد مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه آموزش پرستاری داخلی-جراحی، گروه آموزشی اخلاق در علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Professor, 1- Mother and Child Care Research Center 2- Med-Surg Nursing 3- Ethics Education in Medical Sciences
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Nursing Education, Nursing Management, Clinical Nursing, Nursing Research, Qualitative Research
دکتر فرزانه سلطانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
Farzaneh Soltani
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر فرشید شمسایی
استاد مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Farshid
Farshid Shamsaei
Professor, Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
امیر صادقی

Amir Sadeghi

دکتر افسانه کرامت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: مامائی، سلامت خانواده
Afsaneh Keramat
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Midwife, Family Health
دکتر سیده زهرا معصومی قاضی نوری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
sayedeh Zahra Masoumi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pregnancy health
دکتر رضا نگارنده
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Reza Negarandeh

Tehran University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر مرتضی شمسی زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Morteza Shamsizadeh
School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر خدایار عشوندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
دکتر پریسا پارسا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
مدیر اجرایی
دکتر فریده کاظمی
دکتر فریده کاظمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۹