درباره نشریه
ISSN:
2008-2800
eISSN:
2008-2819
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه همدان (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
دکتر خدایار عشوندی
سردبیر:
دکتر پریسا پارسا
مدیر اجرایی:
مرتضی شمسی زاده
تلفن:
081-38381566
دورنگار:
081-38381566
سایت اختصاصی:
nmj.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی، ، کدپستی: 6517808836
صندوق پستی:
341
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/14
مدیر مسئول
خدایار عشوندی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
سردبیر
پریسا پارسا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
هیات تحریریه
فرزانه آقابابایی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
Farzaneh Agha Bbabaei
Assistant Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
عظیم عزیزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Azim Azizi
Assistant Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
قدرت الله روشنایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار
Ghodratollah Roshanaei
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: statistics
دکتر محمدرضا امیری
محمدرضا امیری
محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سیدرضا برزو
سیدرضا برزو
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Seyed Rezay Borzou
Assistant Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
پریسا پارسا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
فاطمه چراغی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Fatemeh Cheraghi
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مرضیه حسنیان
مرضیه حسنیان
Marzieh hassanian
دکتر مسعود خداویسی
مسعود خداویسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
masoud Khoda Veisi
Professor, Nursing, Hamedan University of Medical Sciences
مهناز خطیبان
دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Associate Professor, Nursing, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
فرزانه سلطانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
Farzaneh Soltani
Assistant Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
فاطمه شبیری
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامائی
Fatemeh Shobeiri
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: مامائي
فرشید شمسایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Farshid
Farshid Shamsaei
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
امیر صادقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
Amir Sadeghi
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
خدایار عشوندی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
غلامحسین فلاحی نیا
مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Gholam Hossien Falahinia
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
افسانه کرامت
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: مامائی، سلامت خانواده
Afsaneh Keramat
Associate Professor, Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Midwife, Family Health
سیده زهرا معصومی قاضی نوری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
sayedeh Zahra Masoumi
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pregnancy health
رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor, Nursing & Midwifery Care Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستارفارسی
مرتضی شمسی زاده
مرتضی شمسی زاده
Morteza Shamsi Zadeh
خدایار عشوندی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Khodyar Oshvandi
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: پرستاري
پریسا پارسا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مامایی
parisa Parsa
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
مدیر اجرایی
مرتضی شمسی زاده
مرتضی شمسی زاده
Morteza Shamsi Zadeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۴